Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inzynieria Chemiczna i Procesowa Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inzynieria Chemiczna i Procesowa brak

Cele:

Absolwent studiów powinien posiadać rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z obszaru nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności: (1) profesjonalnego rozwiązywania problemów adekwatnych do wybranej specjalności, (2) korzystania z zaawansowanego, profesjonalnego dla danej specjalności oprogramowania, (3) prowadzenia zaawansowanych badań doświadczalnych, (4) analizowania, oceniania i porównywania alternatywnych rozwiązań dotyczących problemów wybranej specjalności, (5) proponowania i optymalizowania nowych rozwiązań oraz (6) samodzielnego analizowania problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej. Absolwent powinien być przygotowany do: pracy twórczej w zakresie projektowania operacji i procesów stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych, prowadzenia takich operacji i procesów, kierowania zespołami działalności twórczej oraz podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, w tym: chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, kosmetycznego, metalurgicznego, energetycznego, maszynowego, elektronicznego oraz w drobnej wytwórczości. Przygotowanie absolwenta powinno umożliwić mu pracę w administracji oraz prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej. Wyróżniający się absolwenci, wykazujący zainteresowania naukowo-badawcze, powinni być przygotowani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaObowiązkowe Bioprocesy 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biotechnologia 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Hodowle komórkowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria Bioreaktorów 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy transportowe w organizmach żywych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów Ochrony ŚrodowiskaObowiązkowe Ekologia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Gospodarka odpadami stałymi 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Membranowe procesy rozdzielania 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Polimery w ochronie środowiska 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 1 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 1 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=17
Specjalność: Inżynieria Procesów Przemysłowych
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów PrzemysłowychObowiązkowe Procesy wymiany masy i ciepła 3 15 0 0 30 0 45 sylabus
   Projektowanie Reaktorów Chemicznych 6 30 0 0 4 0 90 sylabus
   Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 5 15 0 4 0 0 75 sylabus
   Zasady zrównoważonego rozwoju w inż. procesowej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=17
HESHES HES 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Inżynieria chemiczna w biznesie 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=5
KierunkoweObieralne Przedmiot Obieralny 1 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=1
PodstawoweObowiązkowe Dynamika procesowa 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Matematyka 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika Płynów 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=7
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Bioinżynieria
(Rozwiń)
BioinżynieriaObowiązkowe Inżynieria biomedyczna 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Inżynieria produktu farmaceutycznego 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Laboratorium bioprocesów 5 0 0 6 0 0 90 sylabus
   Nanotechnologia 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów Ochrony ŚrodowiskaObowiązkowe Laboratorium polimerów 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Procesy oczyszczania cieczy 2 6 30 0 45 0 0 75 sylabus
   Procesy oczyszczania gazów 2 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=14
Specjalność: Inżynieria Procesów Przemysłowych
(Rozwiń)
Inżynieria Procesów PrzemysłowychObowiązkowe Analiza kosztowa procesów przemysłowych 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Inżynieria Systemów Procesowych 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
   Modelowanie wieloskalowe 2 15 0 0 15 0 30 sylabus
∑=14
KierunkoweObieralne Przedmiot Obieralny 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
PodstawoweObowiązkowe Laboratorium dynamiki procesowej 4 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Obliczeniowa mechanika płynów 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Optymalizacja procesowa 5 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
PodstawoweObowiązkowe Praca magisterska 20 0 0 13 0 0 195 sylabus
   Pracownia dyplomowa 8 0 0 10 0 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=