Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Geodezja i Kartografia Mgr inż. Ewa Andrasik

Cele:

Realizacja programu kształcenia pierwszego stopnia niestacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia umożliwia zdobycie wysoko specjalizowanej wiedzy z zakresu różnych działów geodezji i kartografii, a także ogólnej wiedzy przyrodniczej, technicznej i ekonomiczno - prawnej. Absolwenci wykazują się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2. Przekazana im wiedza fachowa oraz nabyte umiejętności pozwalają na wykonywanie prac z zakresu geodezji, systemów informacji przestrzennej, kartografii, fotogrametrii i teledetekcji, gospodarki nieruchomościami. Absolwenci nabywają umiejętności kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz korzystania z przepisów prawa w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu i prowadzenia działalności gospodarczej. Wiele uwagi podczas studiów poświęca się kształtowaniu cech uniwersalnych, które dają absolwentom podstawę do dalszego samokształcenia i rozwoju. Studia prowadzone są w specjalności Kataster i Systemy Informacji Przestrzennej dzięki czemu absolwenci uzyskują poszerzoną specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości. Są przygotowani do wykorzystywania w realizacji zadań wiedzy i umiejętności z zakresu systemów informacji przestrzennej.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Gleboznawstwo i waloryzacja gleb 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Podstawy geodezji 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Podstawy nauk o Ziemi i geomorfologii 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=12
PodstawoweObowiązkowe Algebra liniowa w geodezji 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Fizyka 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Matematyka 5 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Informatyka 1 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Ćwiczenia terenowe 2 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Podstawy geodezji 5 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Rachunek wyrównawczy i elementy statystyki matematycznej 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
∑=11
PodstawoweObowiązkowe Fizyka 3 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Grafika inżynierska z elementami geometrii wykreślnej 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Informatyka 2 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Matematyka 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=14
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES I.a/1 Prawo własności intelektualnej 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   I.b /1 Przedsiębiorczość 1 30 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Bazy i modele danych przestrzennych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezja wyższa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Podstawy astronomii geodezyjnej 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy systemów informacji przestrzennej 4 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Rachunek wyrównawczy i elementy statystyki matematycznej 4 30 30 0 0 0 32 sylabus
∑=18
PodstawoweObowiązkowe Matematyka 5 15 30 0 0 0 24 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES I.d / Przedmiot obieralny (z grupy HES,...) Polska w Unii Europejskiej. Możliwości Korzystania z Funduszy Unijnych 2 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 2 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Ćwiczenia terenowe po II roku z Geodezji Wyższej i Geodezji Satelitarnej 3 0 45 0 0 0 45 sylabus
   Elementy budownictwa 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezja satelitarna 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezja wyższa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Podstawy ekologii i ochrony srodowiska 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy odwzorowań kartograficznych 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Systemy informacji o terenie 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 3 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Fotogrametria 1 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Geodezja inżynieryjna 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geofizyka 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Podstawy wizualizacji kartograficznych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 Zastosowania teledetekcji 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok B Planowanie przestrzenne 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Teledetekcja 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=27
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Język obcyJęzyk obcy Język obcy angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański 3 0 45 0 0 0 24 sylabus
∑=3
KierunkoweObowiązkowe Analizy przestrzenne i modelowanie 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Ćwiczenia terenowe 2 0 0 0 0 0 40 sylabus
   Ćwiczenia terenowe z geodezji inżynieryjno przemysłowej - 4 dni 1 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Fotogrametria 2 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geodezja miejska 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Infrastruktura danych przestrzennych 2 (Przedmiot ograniczonego wyboru - blok A) 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Kartografia topograficzna 2 15 15 0 0 0 16 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 Wykonastwo i uprawnienia geodezyjne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 Zakładanie osnów geodezyjnych metodami satelitarnymi 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 3 Mapoznawstwo 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 4 Pomiary realizacyjne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 Geodezyjne układy odniesienia i transformacje 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 Pozyskiwanie danych numerycznych metodami fotogrametrycznymi 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=32
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
HESHES I.C /1 Prawo (cywilne,adm.gospodarcze) 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=2
KierunkoweObowiązkowe Dokumentacja geodezyjna 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Geodezja w budownictwie podziemnym i górnictwie 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezyjne pomiary przemieszczeń 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 3 30 0 0 8 0 24 sylabus
   Opracowania geodezyjne do celów prawnych 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Przedmiot obieralny 1 Wybrane działy rolnictwa i leśnictwa 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 10 Geodezyjne badania geodynamiczne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 11Klasyfikacja obszarów zdegradowanych i metody rekultywacji 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 12 Ekologia Krajobrazu 2 15 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 13 Technologia i organizacja systemów informacji przestrzennej 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 2 Kartografia tematyczna 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 5 Zastosowania teledetekcji 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 6 Kartografika 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 7 Kartograficzne systemy cyfrowe 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 8 Przemysłowe systemy pomiarowe 3 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Przedmiot obieralny 9 Grawimetria geodezyjna 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
∑=39
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 8:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Praktyki (4 tygodnie) 4 0 40 0 0 0 160 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok C/ Szacowanie nieruchomości 4 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Przygotowanie pracy dyplomowej inżynierskiej 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe - inżynierskie 2 0 4 0 0 0 32 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru - blok D/ Geodezyjne pomiary przemieszczeń 3 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=25
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=