Program Wydział Rok akademicki Stopień
Geodezja i Kartografia Wydział Geodezji i Kartografii 2016/2017 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne Geodezja i Kartografia Mgr inż. Ewa Świerczyńska

Cele:

Program kształcenia na drugim stopniu studiów niestacjonarnych na kierunku Geodezja i Kartografia pozwala zdobyć zaawansowaną wiedzę z zakresu geodezji i kartografii oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Zapoznać się z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach geodezyjnych, w przedsiębiorstwach i instytucjach pokrewnych, w administracji samorządowej i rządowej oraz do prowadzenia własnej firmy geodezyjnej. Mogą podejmować studia trzeciego stopnia i prowadzić prace badawcze. Studia prowadzone są w trzech specjalnościach, a mianowicie: 1) Geodezja Inżynieryjna, gdzie absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji, pomiarów przemieszczeń oraz tworzenia i wykorzystywania systemów informacji o obiektach inżynierskich i terenach zurbanizowanych. Są przygotowani do obsługi zaawansowanych systemów pomiarowych, wykorzystujących zarówno techniki naziemne jak i satelitarne 2) Technologie Satelitarne w Geodezji, gdzie absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie: wykorzystywania współczesnych metod i systemów nawigacji, posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarów satelitarnych oraz wykorzystywania wyników tych pomiarów, stosowania nowoczesnych cyfrowych technologii teledetekcji satelitarnej umożliwiających pozyskiwanie kartometrycznych i tematycznych danych o terenie w oparciu o obrazy wykonane z pułapu satelitarnego. 3) Kataster i Systemy informacji Przestrzennej, gdzie absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia katastru, znajomości prawnych i technicznych zasad gospodarki nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem scaleń, podziałów oraz wyceny nieruchomości.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Kataster nieruchomości 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Techniki pozyskiwania obrazów 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Układy odniesienia w geodezji i geodynamice 2 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Zastosowania SIP 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Geodezja fizyczna i grawimetria geodezyjna 4 30 0 0 15 0 24 sylabus
∑=6
PodstawoweObowiązkowe Cyfrowe przetwarzanie obrazów satelitarnych 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Matematyka 3 30 30 0 0 0 32 sylabus
   Zaawansowane metody opracowania obserwacji 3 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Geodynamika 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
∑=9
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Fotogrametria cyfrowa 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Geodezyjne pomiary szczegółowe 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Gospodarka nieruchomościami 3 30 0 0 15 0 24 sylabus
   Modelowanie kartograficzne 2 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Pomiary przemieszczeń i analiza deformacji 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Satelitarne techniki pomiarowe 3 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Wybrane zagadnienia geodezji inżynieryjnej 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=22
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Geodezja inżynieryjna
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Analiza konstrukcji pomiarowych 4 30 15 0 0 0 24 sylabus
   Geodezja miejska 4 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Komputerowe wspomaganie opracowań geodezyjnych 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Mechanika budowli i konstrukcji 3 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Systemy informacji o obiektach inżynierskich 1 0 15 0 0 0 8 sylabus
   Systemy pomiarowe w monitorowaniu przemieszczeń 5 30 0 0 30 0 32 sylabus
∑=19
Specjalność: Kataster i systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe Bonitacja i waloryzacja gleb 2 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Kataster nieruchomości 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Numeryczny model terenu 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Scalenia i wymiany gruntów 2 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Technologie SIP 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Wycena nieruchomości 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Zasób geodezyjno-kartograficzny 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Zastosowanie teledetekcji 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
∑=19
Specjalność: Technologie satelitarne w geodezji
(Rozwiń)
Technologie satelitarne w geodezjiObowiązkowe Elementy geostatystyki 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Georeferencja obrazów lotniczych i satelitarnych 2 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Metody wyznaczania orbit satelitarnych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Pomiarowe opracowanie obrazowych danych satelitarnych 4 30 0 0 30 0 32 sylabus
   Wybrane zagadnienia mechaniki ruchu obrotowego Ziemi 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
   Zastosowania teledetekcji 3 15 0 0 30 0 24 sylabus
∑=19
HESHES Przedmiot ograniczonego wyboru 1a - Negocjacje-strategie i techniki 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
   Przedmiot ograniczonego wyboru 1b - Prawo cywilne administracyjne i gospodarcze 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=2
Język obcyJęzyk obcy Język obcy specjalistyczny angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski, lub inny z aktualnej oferty SJO 0 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=0
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Geodezja inżynieryjna
(Rozwiń)
Geodezja inżynieryjnaObowiązkowe Geodezyjna obsługa inwestycji 1 15 30 0 0 0 24 sylabus
   Modele matematyczne w pomiarach przemieszczeń 1 15 15 0 0 0 16 sylabus
∑=2
Specjalność: Kataster i systemy informacji przestrzennej
(Rozwiń)
Kataster i systemy informacji przestrzennejObowiązkowe System informacji o lasach 1 0 0 0 30 0 16 sylabus
   Elementy geostatystyki 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
Specjalność: Technologie satelitarne w geodezji
(Rozwiń)
Technologie satelitarne w geodezjiObowiązkowe Kartografia multimedialna 1 30 0 0 0 0 16 sylabus
   Nawigacja satelitarna 1 15 0 0 15 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=2
HESHES Prawo geodezyjne i kartograficzne 1 15 0 0 0 0 8 sylabus
∑=1
KierunkoweObowiązkowe Praca dyplomowa magisterska 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 30 0 0 0 16 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=