Program Wydział Rok akademicki Stopień
Budownictwo Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Niestacjonarne zaoczne Budownictwo mgr Dorota Chudzicka, tel.: +48243672223, e-mail: dchudzicka@pw.plock.pl

Cele:

Absolwent winien charakteryzować się, wiedzą i umiejętnościami w zakresie: projektowania konstrukcyjnego różnego rodzaju standardowych budynków i obiektów użyteczności publicznej oraz budowli inżynierskich i przemysłowych, w tym projektowania architektonicznego prostych budynków, projektowania modernizacji i adaptacji wzniesionych budynków i budowli, podstaw technologii i organizacji robót budowlanych oraz kalkulacji ich kosztów, orientowania się w zagadnieniach technologii organizacji, wznoszenia, eksploatowania, modernizowania, przeprowadzania napraw i remontów oraz ochrony przed korozją budynków i innych budowli inżynierskich, komputerowego wspomagania prac projektowych, konstrukcyjnych oraz z zakresu technologii i organizacji budowy. Absolwent jest przygotowany do kierowania budową standardowych obiektów oraz kierowania wytwarzaniem elementów konstrukcyjnych lub wyrobów budowlanych, programowania, planowania i organizowania procesów realizacji inwestycji budowlanych, posługiwania się współczesnymi metodami i technikami oceniania i doboru materiałów, elementów i wyrobów stosowanych w budownictwie, procedur tworzenia i działania firm budowlanych, podstaw teorii decyzji oraz metodologii projektowania. Ponadto absolwent jest przygotowany do twórczego rozwiązywania różnych problemów projektowych, konstrukcyjnych, materiałowych i organizacyjnych, dotyczących skomplikowanych zadań i przedsięwzięć o nie standardowym charakterze, które wymagają zaawansowanych metod naukowych, takich jak komputerowe metody analizy i projektowania konstrukcji, oraz matematycznych metod optymalizacyjnych. Zakres tych studiów przygotowuje również do pracy badawczej i naukowej.

Warunki przyjęć:

Dyplom ukończenia studiów wyższych; postępowanie kwalifikacyjne na podstawie złożonych dokumentów


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Mechanika i wytrzymałość materiałów II 3 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Metody komputerowe w instalacjach budowlanych 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Ogrzewnictwo II 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Planowanie przestrzenne 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_03) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_08) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Sieci i instalacje gazowe II 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wentylacja i klimatyzacja II 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wodociągi i kanalizacja II 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Hydraulika stosowana (BIN2A_02/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Lokalne urządzenia do uzdatniania wody (BIN2A_08/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Mechanika gruntów (BIN2A_03/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy geotechniki (BIN2A_02/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przydomowe oczyszczalnie ścieków (BIN2A_08/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża(BIN2A_03/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=25
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Metody komputerowe w inżynierii lądowej 3 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_03) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_08) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Teoria sprężystości i plastyczności 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wytrzymałość materiałów II 4 20 0 0 10 0 30 sylabus
   Wzmacnianie i stabilizacja podłoża 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Złożone konstrukcje metalowe 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Certyfikacja energetyczna obiektów (BN2A_08/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Dynamika budowli (BN2A_03/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Hydraulika i Hydrologia II (BN2A_02/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Mechanika budowli II (BN2A_03/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Podstawy analizy energetyczno-ekologicznej obiektu budowlanego (BN2A_08/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Technologia betonu II (BN2A_02/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=25
PodstawoweWspólne dla wydziału Matematyka II 5 20 10 0 0 0 30 sylabus
∑=5
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Chemia II 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Instalacje budowlane 5 10 0 0 20 0 30 sylabus
   Konstrukcje budowlane 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_09) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_17) 4 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Ekonomika, organizacja i kierowanie budową (BIN2A_17/02) 4 10 10 0 10 0 30 sylabus
   Fizyka budowli II (BIN2A_09/01) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Procesy wymiany ciepła (BIN2A_09/02) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi (BIN2A_17/01) 4 10 10 0 10 0 30 sylabus
∑=21
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Akustyka budowlana 1 0 0 0 10 0 10 sylabus
   Angielska terminologia techniczna w budownictwie 2 0 10 0 0 0 10 sylabus
   Fundamentowanie specjalne 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Niezawodność i trwałość konstrukcji 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_09) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_13) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Złożone konstrukcje betonowe 6 20 10 0 10 0 40 sylabus
   Fizyka budowli II i budownictwo energooszczędne (BN2A_09/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Nowe materiały i wyroby dla budownictwa (BN2A_13/01) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Nowoczesne technologie w budownictwie (BN2A_13/02) 4 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Termomodernizacja budynków (BN2A_09/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=21
HESWspólne dla Wydziału Etyczne i ekologiczne problemy w produkcji przemysłowej 3 20 0 0 0 0 20 sylabus
   Przedsiębiorstwo na rynku UE 2 20 0 0 0 0 20 sylabus
∑=5
KierunkoweWspólne dla Wydziału Przedmiot ogólnowydziałowy do wyboru (WN2A_05) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Prawo budowlane, wodne i ochrony środowiska (WN2A_05/01) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Problem adhezji i łączenia materiałów (WN2A_05/02) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami (WN2A05/03) 1 10 0 0 0 0 10 sylabus
∑=1
PodstawoweWspólne dla wydziału Fizyka II 3 10 10 0 0 0 20 sylabus
∑=3
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Specjalnościowe - Instalacje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Instalacje budowlaneWspólne dla specjalności (IB) Konstrukcje budowlane 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_13) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BIN2A_19) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Urządzenia i konstrukcje mechaniczne 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Modernizacja instalacji budowlanych (BIN1A_19/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Niezawodność systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/01) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Predykcja awaryjności systemów infrastruktury budowlanej (BIN2A_13/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BIN1A_19/02) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wybrane operacje dynamiczne w procesach jednostkowych (BIN2A_13/03) 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=30
Specjalność: Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane
(Rozwiń)
Specjalnościowe - Konstrukcje budowlane Wspólne dla specjalności (KB) Ekonomika, organizacja i kierowanie budową 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_18) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Przedmiot specjalnościowy do wyboru (BN2A_19) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Seminarium dyplomowe 5 0 20 0 0 0 20 sylabus
   Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi 2 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Konstrukcje sprężone i prefabrykowane (BN2A_18/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Projektowanie konstrukcji pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych (BN2A_18/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Warunki techniczne w budownictwie (BN2A_19/02) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
   Wzmacnianie konstrukcji budowlanych (BN2A_19/01) 3 10 0 0 10 0 20 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=