Program Wydział Rok akademicki Stopień
Inżynieria Materiałowa Wydział Inżynierii Materiałowej 2017/2018 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Inżynieria Materiałowa Prodziekan ds. Nauczania

Cele:

studia II stopnia —magisterskie— trwają 3 semestry. Studenci wybierają jedną z pięciu specjalności: Inżynieria powierzchni Zaawansowane materiały funkcjonalne Nowoczesne materiały konstrukcyjne Nanometeriały i nanotechnologie Biomateriały Wybór specjalności wiąże się z wyborem jednej ze ścieżek studiowania. Każda ze ścieżek zawiera grupę przedmiotów obowiązkowych i grupę przedmiotów obieralnych. Wyboru przedmiotów dokonuje student w porozumieniu z opiekunem pracy dyplomowej. Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci studiów inżynierskich i licencjackich innych kierunków i uczelni. Studiują oni według indywidualnego planu studiów uzupełniając różnice programowe. Studia II stopnia kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra kierunku Inżynieria Materiałowa wybranej specjalności. Dzienne studia magisterskie na kierunku Inżynieria Materiałowa obejmują kształcenie w zakresie rozwiązywania złożonych problemów techniki w oparciu o wiedzę generowaną przez naukę o materiałach - naukę o świadomym kształtowaniu mikrostruktury materiału w celu uzyskania określonych właściwości. Studia dotyczą wszystkich rodzajów materiałów, zarówno konstrukcyjnych (stosowanych pod kątem właściwości mechanicznych), jak i funkcjonalnych (wykorzystywanych ze względu na właściwości fizyczne i chemiczne), takich jak tworzywa metaliczne i ceramiczne, polimery, półprzewodniki, dielektryki, magnetyki oraz kompozyty. Kształtują one umiejętności posługiwania się zależnościami istniejącymi pomiędzy strukturą materiałów, technologią ich syntezy i przetwarzania, a właściwościami określającymi ich użyteczność w konkretnych warunkach eksploatacyjnych. Stwarzają one podstawę dostosowywania materiałów do określonych wymagań (projektowanie nowych lub doskonalenie istniejących), przewidywania zachowania się materiałów w czasie pracy, a także rozwiązywania problemów materiałowych w zaawansowanych systemach technicznych.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
WspólnyKierunkowe Fizyka odkształcenia plastycznego/ Physics of Plastic Deformation 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Przemiany fazowe/ Phase Transitions 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Termodynamika stopów/ Thermodynamics of Alloys 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Defekty struktury krystalicznej/ Defects of Crystalline Structure 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Ekonomika materiałów/ Economic of Materials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Krystalografia stosowana/ Applied Crystallography 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Metody komputerowe w inżynierii materiałowej/ Computer Methods in Materials Science and Engineering 5 0 0 4 0 0 60 sylabus
   Planowanie badań i analiza wyników/ Planning of Tests and Results Analysis 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Praktyka dyplomowa/ Diploma Training 4 0 0 0 8 0 100 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów/ Advanced Methods of Materials Testing 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Podstawowe Fizykochemiczne podstawy inżynierii powierzchni/ Physico-Chemical Fundamentals of Surface Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy projektowania materiałów/ Materials Desing - Fundamentals 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Zarządzanie produkcją, usługami i personelem/ Process, Service and Human Resources Management 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomateriały
(Rozwiń)
BiomateriałyKierunkowe Bioinżynieria/ Bioengineering 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Biomateriały/ Biomaterials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Ilościowa charakterystyka struktury materiałów/ Quantitative Description of Materials Structure 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Korozja mikrobiologiczna/ Microbiological Corrosion 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie materiałów/ Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 0 4 0 0 6 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Technologie w inżynierii powierzchni/ Technologies in Surface Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=22
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Fizyka odkształcenia plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Nanomateriały/ Nanomaterials 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Nanotechnologie/ Nanotechnology 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Ilościowa charakterystyka struktury materiałów/ Quantitative Description of Materials Structure 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów/ Computer Modelling in Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie materiałów/ Materials Desing 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=15
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Ekonomiczne aspekty eksploatacji konstrukcji/ Economic Issues Related to Structures Service 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka odkształcenia plastycznego - Laboratorium/ Physics of Plastic Deformation - Laboratory 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Komputerowe metody doboru materiałów na konstrukcje/ Computer Methods in Materials Selection 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Mechanika materiałów/ Materials Mechanics 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   Pękanie materiałów/ Fracture of Materials 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Problemy trwałości narzędzi i konstrukcji/ Durability Problems of Tools and Constructions 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Materiały amorficzne i nanokrystaliczne/ Amorphous and Nanocrystalline Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały dla elektroniki/ Materials for Electronics 6 45 0 45 0 0 90 sylabus
   Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów/ Unconventional Methods of Materials Synthesis 6 30 0 4 0 0 60 sylabus
   Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=22
WspólnyKierunkowe Optymalizacja mikrostruktury/ Optimisation of Microstructure 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przemiany fazowe - Laboratorium/ Phase Transitions - Laboratory 2 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów - Laboratorium/ Advanced Methods of Materials Testing - Labora 3 0 0 30 0 0 30 sylabus
 Obieralne Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Dyfuzja w ciele stałym/ Diffusion in Solids 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska/ Scanning Electron Microscopy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka i technika wysokiej próżni/ High-Vacuum Physics and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty ceramika - metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materials Design (przedmiot w języku angielskim) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały inteligentne/ Intelligent Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechaniczna synteza/ Mechanical Alloying 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mikroanaliza cienkich warstw i małych cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Particles 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Projektowanie wyrobów według zasad cyklu życia/ Life Cycle Desing 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Quantification of the structure of engineering materials (przedmiot w języku angielskim) 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek materiałów/ The Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tekstura w metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=8
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Biomateriały
(Rozwiń)
BiomateriałyKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Inżynieria Powierzchni
(Rozwiń)
Inżynieria PowierzchniKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Nanomateriały i Nanotechnologie
(Rozwiń)
Nanomateriały i NanotechnologieKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne
(Rozwiń)
Nowoczesne Materiały KonstrukcyjneKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
Specjalność: Zaawansowane Materiały Funkcjonalne
(Rozwiń)
Zaawansowane Materiały FunkcjonalneKierunkowe Przedmioty Obieralne/ Optional Subjects 8 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=8
WspólnyKierunkowe Praca Dyplomowa/ Master of Science Thesis 20 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Seminarium Dyplomowe/ Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
 Obieralne Materiały inteligentne/ Intelligent Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Biomimetyka/ Biomimetics 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Degradacja strukturalna materiałów/ Structural Degradation of Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Dyfuzja w ciele stałym/ Diffusion in Solids 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza remtgenowska/ Scanning Electron Microscopy 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Fizyka i technika wysokiej próżni/ High-Vacuum Physics and Technology 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Introduction to Single Molecule Biophysics and Nanotechnology 2 0 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria granic międzykrystalicznych/ Grain Boundaries Engineering 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Inżynieria tkankowa/ Tissue Engineering 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Kompozyty ceramika-metal/ Ceramics - Metal Composites 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Materiały ciekłokrystaliczne/ Liquid-Crystals Materials 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Materiały magnetyczne/ Magnetic Materials 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanical Alloying (przedmiot w języku angielskim) 2 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mechaniczna synteza/ Mechanical Alloying 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Mikroanaliza cienkich warstw i małych cząsteczek/ Microanalysis of Thin Films and Small Particles 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Nanomateriały bioaktywne - wytwarzanie, charakteryzacja, zastosowanie w przemyśle/ Bioactive Nanomate 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Projektowanie wyrobów według zasad cyklu życia/ Life Cycle Desing 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Rynek materiałów/ The Materials Market 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Tekstura w metalach/ Texture in Metals 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Transmisyjna mikroskopia elektronowa/ Transmission Electron Microscopy 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane metody badań materiałów polimerowych/ Advenced Polymers Analyses 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=