Program Wydział Rok akademicki Stopień
Mechatronika Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 2017/2018 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Mechatronika dr inż. Marcin Jasiński

Cele:

Absolwenta Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych charakteryzuje: • zaawansowana wiedza z przedmiotów podstawowych, • interdyscyplinarne systemowe podejście do rozwiązywania problemów technicznych, • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami wspomaganych komputerowo procesów: projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu maszyn, • przygotowanie do pracy w zespole, • znajomość języka obcego, • przygotowanie z zakresu ochrony środowiska związanej z eksploatacją i sterowaniem mechatronicznym: samochodów, ciągników, pojazdów specjalnych, maszyn budowlanych i specjalnych, • wiedza praktyczna ze zróżnicowanych praktyk realizowanych zgodnie z programem studiów. Specjalność Mechatronika pojazdów W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z czujników, aktywatorów oraz sieci informatycznych pojazdów, • zagadnień budowy i projektowania samochodów oraz ich zespołów podwozi, • zagadnień dotyczących akustyki pojazdów i maszyn roboczych; komfort użytkowania, wpływ środowiskowy, • zagadnień budowy, własności oraz diagnostyki systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów i maszyn roboczych, • zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz diagnostyką maszyn roboczych i pojazdów, • zagadnień związanych ze sterowaniem pojazdami autonomicznymi. Uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodów i maszyn roboczych, diagnostyki i bezpieczeństwa pojazdów i maszyn roboczych, akustyki pojazdów i maszyn roboczych oraz pojazdów autonomicznych pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką oraz robotyką. Specjalność Mechatronika maszyn roboczych W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • budowy i eksploatacji maszyn roboczych, • zagadnień budowy, projektowania oraz eksploatacji urządzeń transportu bliskiego w tym pojazdów autonomicznych, • zagadnień analizy przeznaczenia, budowy modeli funkcjonalnych maszyn roboczych, • zagadnień modelowania członów dynamicznych, • zagadnień bezpieczeństwa i automatyzacji i robotyzacji maszyn roboczych systemów transportu, • zagadnień systemów sterowania i regulacji maszyn roboczych, • zagadnień projektowania układów sterowani i regulacji z wykorzystaniem techniki analogowej i cyfrowej, • systemów monitorowania, kontroli, sterowania i regulacji maszyn roboczych, • zagadnień analizy dynamicznej projektowania maszyn roboczych z wykorzystaniem nowoczesnych metod komputerowych, • programowalnych Kontrolerów Logicznych układów programowalnych PLD i mikrokontrolerów, • opracowywania i pisania programów komputerowych. Uniwersalne kompetencje zawodowe oraz wiedza z zakresu mechaniki i mechatroniki, a także biegłość w posługiwaniu się narzędziami komputerowymi: Metoda Elementów Skończonych, systemy CAD/CAM, sztuczna inteligencja, umiejętność rozwiązywania inżynierskich zagadnień mechanicznych i mechatronicznych, sprawiają, że absolwenci tej specjalności z powodzeniem znajdują zatrudnienie jako konstruktorzy, technolodzy, pracownicy działów projektowych, eksploatacyjnych, dozoru technicznego w dużych i małych firmach oraz instytucjach naukowo-badawczych zajmujących się konstruowaniem, wytwarzaniem, modernizacją maszyn i urządzeń zautomatyzowanych procesów produkcyjnych, robotów przemysłowych, linii technologicznych itp., jako eksploatatorzy i diagności lub kierownicy serwisów maszyn roboczych. Specjalność Konstrukcje inteligentne Absolwent specjalności Konstrukcje inteligentne rozumie pojęcie konstrukcji „inteligentnej” powszechnie i od dawna używane w środowisku inżynierów i badaczy naukowych. W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują i zdobędą wiedzę o podstawowych elementach tego typu konstrukcji, rozumieją rolę wiedzy oraz potrafią na podstawie zidentyfikowanego problemu dobrać najwłaściwsze rozwiązanie. Absolwent jest zapoznany z podstawami teoretycznymi opisującymi właściwości materiałów typu „smart”, w szczególności elementów piezoelektrycznych, magneto-reologicznych, elektromagnetycznych, stopów z pamięcią kształtu, struktur gradientowych. Zna modele konstytutywne piezoelektryków, wie jak je wykorzystać do zwiększenia stabilizacji i redukcji drgań giętnych belek, paneli i skrętnych wałów, potrafi także zaprojektować urządzenie odzyskujące energię (energy-harvesting system) stosowane m.in. w zasilaniu układów MEMS (microelectromechanical systems). Posiada niezbędną wiedzę dotyczącą układów laminowanych, potrafi zaprojektować kompozyt zawierający włókna „inteligentne” sterowane polem elektrycznym. Absolwent zna prawa mechaniki (Newtona) oraz elektrodynamiki (Maxwella) i jest świadomy wszechobecnej interdyscyplinarności we współczesnych inżynierskich zadaniach. Potrafi te prawa poprawnie ze sobą kojarzyć w celu uzyskania poprawnie zaprojektowanej konstrukcji sprzęgającej oddziaływania mechaniczne z elektrycznymi, magnetycznymi oraz cieplnymi. Umie zaproponować właściwy algorytm sterowania konstrukcji „inteligentnej”, zna podstawy automatyki oraz programowania i potrafi je wykorzystać używając współczesnych narzędzi informatycznych. Wiedza i umiejętności Absolwenta tego kierunku predestynują go do ambitnej i innowacyjnej pracy inżynierskiej wychodzącej naprzeciw wyzwaniom najnowocześniejszej techniki. Specjalność Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych W ramach tej specjalności, na studiach I stopnia, kształci się inżynierów, którzy opanują wiedzę i umiejętności w zakresie: • zagadnień budowy, zastosowania oraz analizy sygnałów z czujników, aktywatorów oraz sieci informatycznych pojazdów, • zagadnień budowy i projektowania samochodów oraz ich zespołów podwozi, • zagadnień budowy, własności oraz diagnostyki systemów bezpieczeństwa czynnego i biernego pojazdów i maszyn roboczych, • projektowania maszyn budowlanych, maszyn drogowych oraz dźwignic w zakresie układów napędowych i sterujących oraz konstrukcji nośnych, • bezpieczeństwa użytkowania maszyn roboczych, zwłaszcza dźwignic, • automatyzacji maszyn roboczych. Uzyskanie najnowszej i praktycznie przydatnej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie: mechatroniki samochodowej, zagadnień bezpieczeństwa samochodów i maszyn roboczych, diagnostyki i bezpieczeństwa pojazdów i maszyn roboczych pozwala absolwentom tej specjalności na podejmowanie pracy w firmach związanych z motoryzacją, elektroniką, automatyką i robotyką.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Podstawy modelowania geometrycznego 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 3 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Warsztaty 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=5
OgólneOchrona środowiska Ochrona środowiska 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Przedmioty HES Historia techniki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Własność intelektualna / BHP 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=4
PodstawoweChemia Chemia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka I 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Matematyka Algebra 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Analiza I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Materiały konstrukcyjne 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=21
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy zapisu konstrukcji z elementami geometrii wykreślnej 2 3 0 0 0 45 0 45 sylabus
   Technologia 3 45 0 0 0 0 45 sylabus
∑=7
OgólneWychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 1 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika I 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
 Fizyka i mechanika Fizyka II 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Mechanika ogólna I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Informatyka Techniki komputerowe - pracownia 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Matematyka Analiza II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Równania różniczkowe 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
 Materiały konstrukcyjne Laboratorium materiałów konstrukcyjnych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=23
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Metrologia i zamienność 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Teoria maszyn i podstawy automatyki 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Wprowadzanie do mechatroniki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Wprowadzanie do systemów mikroprocesorowych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Zaawansowane modelowanie geometryczne 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
∑=11
OgólneJęzyki Obce Język obcy 1 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie Fizyczne 2 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweElektrotechnika i elektronika Elektrotechnika i elektronika II 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
 Fizyka i mechanika Mechanika ogólna II 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Mechanika płynów 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
 Wytrzymałość materiałów Wytrzymałość materiałów I 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
∑=15
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Drgania mechaniczne 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Inżynieria programowania 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
   Mechatroniczne systemy sensoryczne i wykonawcze 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy konstrukcji maszyn 4 4 0 0 0 0 60 sylabus
   Pomiary wielkości dynamicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn I 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Systemy automatyki 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Układy elektroniczne w systemach sterowania i regulacji 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=22
OgólneJęzyki Obce Język obcy 2 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
 Wychowanie Fizyczne Wychowanie fizyczne 3 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=4
PodstawoweFizyka i mechanika Laboratorium mechaniki płynów 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
 Termodynamika Termodynamika 3 30 15 0 0 0 45 sylabus
∑=4
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
KierunkoweObowiązkowe Komputerowe systemy w mechatronice 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Konstrukcje inteligentne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Laboratorium pomiarów wielkości dynamicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Maszyny robocze 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Napędy elektryczne 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Naprawa mechatronicznych systemów pojazdów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Podstawy napędów hydraulicznych i pneumatycznych 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Podstawy projektowania systemów mechatronicznych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Projektowanie podstaw konstrukcji maszyn II 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Silniki spalinowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Wprowadzenie do przetwarzania obrazów 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
   Wprowadzanie do robotyki 1 15 0 0 0 0 15 sylabus
∑=26
OgólneJęzyki Obce Język obcy 3 4 0 4 0 0 0 60 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
Konstrukcje inteligentneSpecjalnościowe Mechanika kompozytów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Techniki numeryczne analizy 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=7
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn Roboczych 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Dźwigi osobowe 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Maszyny budowlane 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Mechatronika pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Pokładowa diagnostyka pojazdów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=10
Specjalność: Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczychSpecjalnościowe Automatyzacja Maszyn Roboczych 2 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Mechatronika pojazdów 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Układy napędowe pojazdów 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
∑=10
KierunkoweObowiązkowe Modele funkcjonalne maszyn roboczych 2 15 15 0 0 0 30 sylabus
   Modelowanie diagnostyczne systemów mechatronicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Podstawy diagnostyki 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Podstawy MES 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Praca przejściowa 4 0 0 0 5 0 75 sylabus
   Projektowanie systemów mechatronicznych 2 0 0 0 30 0 30 sylabus
   Przetwarzanie i analiza obrazów 3 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Układy hydrauliczne i pneumatyczne 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Diagnostyka układów mechatronicznych 1 0 0 15 0 0 15 sylabus
   Praktyka zawodowa 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=18
PodstawoweFizyka i mechanika Fizyka III 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=2
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Specjalność: Konstrukcje inteligentne
(Rozwiń)
Konstrukcje inteligentneSpecjalnościowe Aktywna redukcja drgań układów mechanicznych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Analiza sygnałów wielowymiarowych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Materiały inteligentne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika maszyn roboczychSpecjalnościowe Podstawy elektromechanicznych napędów hybrydowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Podstawy modelowania i sterowania maszyn roboczych 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy monitorowania maszyn roboczych 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdówSpecjalnościowe Akustyka pojazdów 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Pojazdy autonomiczne 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
∑=8
Specjalność: Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
(Rozwiń)
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczychSpecjalnościowe Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Systemy informatyczne pojazdów 3 15 0 15 0 0 20 sylabus
   Wybrane zagadnienia dźwigów osobowych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Wybrane zagadnienia maszyn budowlanych 3 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=12
KierunkoweObowiązkowe Niezawodność i bezpieczeństwo systemów mechatronicznych 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Praca dyplomowa 15 0 0 0 10 0 150 sylabus
   Seminarium dyplomowe 1 0 15 0 0 0 15 sylabus
   PLM - podejście bazodanowe 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=18
OgólnePrzedmioty HES Ekonomia 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
   Przedmiot ekonomiczno-humanistyczny 3 2 30 0 0 0 0 30 sylabus
∑=4
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=