Program Wydział Rok akademicki Stopień
Computer Science and Information Systems Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2023/2024 mgr
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka i Systemy Informacyjne Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Cele:

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku angielskim jest umożliwieniu studentom zdobycia wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania z zakresu matematyki, umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwenta specjalności Artificial Inteligent (pl. Metody Sztucznej Inteligencji) cechuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych, ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną metod sztucznej inteligencji, metod inteligencji obliczeniowej, metod reprezentacji wiedzy oraz metod zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi. Może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych. Jest przygotowany do pracy w firmach o różnym profilu działalności, wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Artificial IntelligenceObligatory Knowledge Representation and Reasoning 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Neural Networks 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=10
ObligatoryObligatory Elective 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Elective 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Elements of Modern Physics 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   High Performance Computing 3 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Humanities Seminar 3 0 30 0 0 0 30 sylabus
∑=18
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
Artificial IntelligenceObligatory Calculus - Advances 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Data Compression 3 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Image and Speech Recognition 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programming in Logic and Symbolic Programming 4 15 0 0 30 0 45 sylabus
∑=16
ObligatoryObligatory Advanced Algorithms 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Advanced Topics in Mathematics (elective) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Diploma Seminar 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Humanities 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   IT projects management 4 30 0 0 30 0 60 sylabus
∑=16
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Diploma Seminar 2 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Elective 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Elective 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Master thesis preparation 20 0 0 0 0 0 0 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt BI_W01
Rozumie deklaratywną koncepcję języka 4GL i potrafi efektywnie z niego korzystać, przetwarzać duże zbiory danych, makroprogramować, korzystać w wyrażeń regularnych i wykonywać zadania w trybie wsadowym.
Efekt BI_W02
Rozumie istotę i znacznie procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ETL), zna wybrany język ETL oraz odpowiednie narzędzia.
Efekt BI_W03
Zna koncepcję czyszczenia danych; rozumie potrzebę czyszczenia danych przy projektach integracji imigracji danych.
Efekt BI_W04
Zna zagadnienia związane z hurtowniami danych takie jak model danych (gwiazdy oraz płatka śniegu), rozumie pojęcia wymiaru oraz metryki.
Efekt BI_W05
Rozumie strukturę oraz zastosowanie kostek OLAP. Zna różne rozwiązania typu MOLAP, ROLAP, RT-OLAP.
Efekt BI_W06
Ma wiedzę dotyczącą szeroko pojmowanego Business Intelligence oraz jego znaczenia wnowoczesnych firmach, planowaniu i analizowaniu przedsięwzięć biznesowych.
Efekt BI_W07
Zna zagadnienia merytoryczne z zakresu metod ilościowych: statystyki, ekonometrii , szeregów czasowych, statystycznej kontroli jakości, optymalizacji (programowania matematycznego).
Efekt BI_W08
Posiadawiedzę w zakresie zastosowań metod Inteligencji Obliczeniowej w zagadnieniach biznesowych.
Efekt BI_W09
Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą hurtowni danych.
Efekt BI_W10
Posiada wiedzę o zaawansowanej algorytmice, strukturach danych i metodach tworzenia algorytmów, w tym równoległych i rozproszonych.
Efekt BI_W11
Posiada wiedzę z fizyki współczesnej
Efekt BI_W12
Zna typowe technologie inżynierskie stosowane przy projektowaniu i wytwarzaniu systemów analityki biznesowej.
Efekt BI_W13
Zna zasady etyczne związane z wykonywaniem zawodu informatyka oraz rozumie konieczność rozważania społecznych skutków technologii informacyjnych
Efekt BI_W14
Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi, ma podstawową wiedzę ocyklu życia systemów informatycznych i zarządzania jakością**.
Efekt BI_W15
Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zasobów informacji patentowe
Efekt BI_W16**
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasadfunkcjonowania współczesnych komputerów, a także sieci bezprzewodowych
Efekt BI_W17**
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie informatyki, w tym wzakresie języków i paradygmatów programowania, komunikacji człowiek-komputer, baz danych iinżynierii oprogramowania.
Efekt BI_W18**
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, sieci komputerowych i technologii sieciowych.
Efekt I2_W01
Posiada pogłębioną wiedzę z matematyki, w tym w zakresie programowania liniowego i optymalizacji liniowej i nieliniowej.
Efekt I2_W02
Posiada wiedzę o zaawansowanej algorytmice, strukturach danych i metodach tworzenia algorytmów.
Efekt I2_W03
Zna metody zarządzania złożonymi przedsięwzięciami informatycznymi.
Efekt I2_W04
Zna zasady etyczne związane zwykonywaniem zawodu informatyka i rozumie konieczność rozważania społecznych skutków rozwoju technologii informacyjnych.
Efekt I2_W05
Posiada wiedzę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej, prawa autorskiego oraz zasobów informacji patentowej
Efekt I2_W06**
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki i telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów, atakże sieci bezprzewodowych.
Efekt I2_W07**
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie informatyki, w tym wzakresie języków i paradygmatów programowania, komunikacji człowiek-komputer, baz danych iinżynierii oprogramowania.
Efekt I2_W08**
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i technologie inżynierskie stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, sieci komputerowych itechnologii sieciowych.
Efekt I2AI_W01
Posiada wiedzę z fizyki współczesnej.
Efekt I2AI_W02
Znazaawansowane metody uczenia maszynowego oraz metody inteligencji obliczeniowej i najnowsze osiągnięcia w tych obszarach.
Efekt I2AI_W03
Zna podstawowe systemy logiczne stosowane w sztucznej inteligencji oraz podstawowe metody reprezentacji wiedzy w tych systemach.
Efekt I2AI_W04
Posiada pogłębioną wiedzę na tematmetod, technik, narzędzi i technologii inżynierskich stosowanych do tworzenia systemów informatycznych.
Efekt I2AI_W05
Zna języki i narzędzia współcześnie wykorzystywane w metodach sztucznej inteligencji.
Efekt I2AI_W06
Ma wiedzę o zasadach programowania równoległego i rozproszonego, zna i rozumie zasady programowania obiektowego.
Efekt I2AI_W07
Posiada pogłębioną wiedzę wzakresie teorii grafów.

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt BI_U01
Umie zaprojektować pojedynczy proces ETL w przynajmniej jednym języku programowania, potrafi zarządzać procesami ETL w heterogenicznym środowisku, potrafi korzystać z narzędzi do zarządzania procesami ETL, potrafi monitorować działanie i optymalizować procesy ładowania hurtowni danych.
Efekt BI_U02
Potrafi zastosować wybrane narzędzia do zapewniania jakości danych, np.SAS Data Quality Server.
Efekt BI_U03
Potrafi zaprojektować tabele hurtowni danych, potrafi zarządzać hurtownią danych w heterogenicznym środowisku.
Efekt BI_U04
Umie przeprowadzić testy przeciążające i testy wydajności hurtowni danych, potrafi monitorować działanie i optymalizować hurtownię danych.
Efekt BI_U05
Umie użyć przynajmniej jedno narzędzie do zbudowania data martu analitycznego, przygotowania danych do analiz, potrafi wykorzystaćróżne składy danych i zbudować hurtownię.
Efekt BI_U06
Umie przygotować dane do potrzeb wizualizacji i analiz, w tym zaprojektować kostki OLAP. Potrafi przeprowadzić wizualizację i analizę danych z wykorzystaniem oprogramowania klasy Business Intelligence.
Efekt BI_U07
Potrafi przygotować dane do raportowania, potrafi stworzyć raporty statyczne i dynamiczne, potrafi prześledzić jak zmiana danych źródłowych wpływa na raporty. Zna przynajmniej jedno narzędzie do tego celu, np. SAS Information Map Studio.
Efekt BI_U08
Potrafi korzystać z narzędzi do hurtowni danych (np. SAS Enterprise Miner) oraz efektywnie analizować dane rzędu dziesiątek i setek GB i TB
Efekt BI_U09
Potrafi stworzyć własną bazę tekstów do analiz (Internet lub wewnętrzne zasoby organizacji). Potrafi korzystać z narzędzi do analizy danych tekstowych, np. SAS Text Miner, SAS Ontology Management, SAS Content Categorization, SAS Sentiment Anayzis.
Efekt BI_U10
Potrafi napisać program wykorzystujący metody Inteligencji Obliczeniowej do analizy danych biznesowych
Efekt BI_U11
Potrafi przeanalizować bibliografię podanego zagadnienia, również w języku obcym, stworzyć większą pracę syntezującą wiedzę na ten temat oraz przygotować eksperymentalną aplikację obliczeniową.
Efekt BI_U12
Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i krytycznej interpretacji informacji technicznej oraz zdolność formułowania poglądów, idei, problemów i ich rozwiązań oraz zdolność ich wyrażania iprezentowania specjalistom i niespecjalistom.
Efekt BI_U13
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kierować niedużymzespołem.
Efekt BI_U14
Potrafi skutecznie posługiwać się językiem angielskim w różnych obszarach tematycznych oraz komunikować się w zakresie zagadnień zawodowych
Efekt BI_U15
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszegouczenia się i realizować proces samokształcenia.
Efekt BI_U16
Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do analizy i optymalizacji rozwiązań informatycznych.
Efekt BI_U17
Potrafi projektować wydajne algorytmy i uzasadniać ich poprawność, rozumie wpływ architektury komputera na wykonanie algorytmu oraz potrafi przeprowadzić analizę czasowej złożoności obliczeniowej algorytmu
Efekt BI_U18
Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną przedsięwzięciainformatycznego; potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania**
Efekt BI_U19**
Ma umiejętność projektowania sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej i zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym odczytem
Efekt BI_U20**
Ma umiejętność rozwiązywania zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, formułowania algorytmów i projektowania złożonych lub nietypowych systemów informatycznych.
Efekt BI_U21**
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu.
Efekt BI_U22**
Potrafi sformułować specyfikację systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji.
Efekt BI_U23**
Potrafi -zgodnie z zadaną specyfikacją -zaprojektować oraz zrealizować system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Efekt I2_U01
Posiada umiejętność gromadzenia, selekcji i krytycznej interpretacji informacji technicznej oraz zdolność formułowania poglądów, idei, problemów i ich rozwiązań oraz zdolność ich wyrażania iprezentowania specjalistom i niespecjalistom.
Efekt I2_U02
Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do analizy i optymalizacji rozwiązań informatycznych
Efekt I2_U03
Potrafi projektować wydajnealgorytmy i uzasadniać ich poprawność, rozumie wpływ architektury komputera na wykonanie algorytmu oraz potrafi przeprowadzić analizę czasowej złożoności obliczeniowej algorytmu
Efekt I2_U04
Potrafi analizować algorytmy wielowątkowe oraz wykorzystać możliwości programowania równoległego do rozwiązywania złożonych problemów
Efekt I2_U05
Dostrzega ograniczenia i słabe strony istniejących narzędzi informatycznych i potrafi zaproponować ich usprawnienia.
Efekt I2_U06
Potrafi stawiać hipotezy na tematy inżynierskie i naukowe w obszarze informatyki.
Efekt I2_U07
Potrafi zaplanować, przygotować i przeprowadzić eksperyment badawczy
Efekt I2_U08
Potrafi w czytelny sposób prezentować wyniki eksperymentów
Efekt I2_U09
Potrafi prowadzić dyskusję ze współpracownikami i interesariuszami, pracując w zespole potrafi wczytelny sposób motywować swoje działania przed współpracownikami.
Efekt I2_U10
Potrafiskutecznieposługiwać się językiem angielskim w różnych obszarach tematycznych oraz komunikować się w zakresie zagadnień zawodowych
Efekt I2_U11
Potrafi pracować indywidualnie, w zespole oraz kierowaćniedużym zespołem, stosując w praktyce techniki zarządzania projektami informatycznymi.
Efekt I2_U12
Potrafi wykonać wstępną analizę ekonomiczną przedsięwzięcia informatycznego.
Efekt I2_U13
Potrafi zdefiniować fazy realizacji oraz praktycznie przeprowadzić złożone przedsięwzięcie informatyczne.
Efekt I2_U14
Potrafi samodzielnie określić kierunki dalszego uczenia się i realizować proces samokształcenia.
Efekt I2_U15**
Ma umiejętność projektowania sieci komputerowych, potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej i zabezpieczyć dane przed nieuprawnionym odczytem
Efekt I2_U16**
Ma umiejętność rozwiązywania zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, formułowania algorytmów i projektowania złożonych lub nietypowych systemów informatycznych.
Efekt I2_U17**
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu.
Efekt I2_U18**
Potrafi sformułować specyfikację systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji.
Efekt I2_U19**
Potrafi -zgodnie z zadaną specyfikacją -zaprojektować oraz zrealizować system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
Efekt I2AI_U01
Potrafi projektować systemy informatyczne wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe.
Efekt I2AI_U02
Posiada umiejętność przetwarzania tekstów o sformalizowanej strukturze.
Efekt I2AI_U03
Potrafizaadaptować właściwą metodę kompresji danych do konkretnych zadań.
Efekt I2AI_U04
Potrafi stosować heurystyczne techniki przeszukiwania drzew i grafów.
Efekt I2AI_U05
Potrafi stosować metody automatycznego wnioskowania i zasady rezolucj
Efekt I2AI_U06
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zbudowania systemu ekspertowego oraz bazy wiedzy.
Efekt I2AI_U07
Potrafi stosowaćmetody sztucznej inteligencji w problemach z obszaru zarządzania
Efekt I2AI_U08
Potrafi zaprojektować prosty system przetwarzający dane,wykorzystując metody uczenia maszynowego.
Efekt I2AI_U09
Potrafi zaprojektować efektywne języki komunikacji użytkownika z zaawansowanymi systemami informatycznymi.

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt AI_K08
potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym bezproblemową komunikację w zakresie zagadnień zawodowych
Efekt BI_K01
Rozumie potrzebę gromadzenia, analizowania oraz publikowania danych w formie dostosowanej do potrzeb firmy.
Efekt BI_K02
Rozumie działanie firmy ukierunkowanej na wnioskowanie z informacji.
Efekt BI_K03
Potrafi współpracować z analitykami i statystykami posiadającymi zaawansowaną wiedzę matematyczną.
Efekt BI_K04
Posiada zdolność do kontynuacji kształcenia oraz świadomość potrzeby samokształcenia w ramach procesu kształcenia ustawicznego.
Efekt BI_K05
Ma świadomość wpływu nauki i techniki na środowisko naturalne i funkcjonowanie społeczeństwa
Efekt BI_K06
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Efekt BI_K07
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej
Efekt BI_K08
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt BI_K09
Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do wszystkich aspektów życia społecznego; potrzebę przekazywania społeczeństwu –m.in. poprzez środki masowego przekazu –informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały.
Efekt I2_K01
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę i odbierane treści.
Efekt I2_K02
Jest świadomy roli wiedzy w rozwiązywaniu problemów i rozumie potrzebę zasięgania opiniiekspertów
Efekt I2_K03
Rozumie społeczne konsekwencje przenikania technologii komputerowych i telekomunikacyjnych do wszystkich aspektów życia społecznego, potrzebę przekazywania społeczeństwu –m.in. poprzez środki masowego przekazu –informacji o osiągnięciach informatyki i innych aspektach działalności informatyka oraz potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały
Efekt I2_K04
Jest przygotowany do myślenia i działania w sposób kreatywny i przedsiębiorczy.
Efekt I2_K05
Ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania w ramach pracy zespołowej.
Efekt I2_K06
Ma świadomość ważności zachowywania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etykizawodowej.