Program Wydział Rok akademicki Stopień
Computer Science and Information Systems Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 2024/2025 inż
Rodzaj Kierunek Koordynator ECTS
Stacjonarne Informatyka i Systemy Informacyjne Prof. dr hab. Bohdan Macukow

Cele:

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne w języku polskim i angielskim jest umożliwieniu studentom zdobycia przygotowania z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, umożliwiającego uzupełnienie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej. Absolwenta cechuje umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów oraz umiejętność praktycznych zastosowań informatyki w różnych dziedzinach. Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi, programować w różnych językach, obsługiwać sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Jest przygotowany do pracy w zespołach realizujących projekty informatyczne i weryfikujących komponenty systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją. Może administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

Warunki przyjęć:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Efekty uczenia się


Semestr 1:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Calculus 1 6 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Computer architecture 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Introduction to formal logic and set theory 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Linear Algebra with Geometry 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Physics 1 4 30 15 0 0 0 45 sylabus
   Programming 1 – fundamentals 6 30 15 30 0 0 75 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 2:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Calculus 2 5 30 45 0 0 0 75 sylabus
   Discrete Mathematics 1 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Fundamentals of information theory 4 30 0 15 0 675 0 sylabus
   Humanities 1 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Language 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Physical education and sports 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Physics 2 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Programming 2 – object oriented 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   UNIX Fundamentals 2 0 0 30 0 0 30 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 3:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Algorithms and data structures 7 30 30 30 0 0 90 sylabus
   Data Transmission 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Discrete Mathematics 2 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Language 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Mathematical Modeling 5 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Operating systems 1 2 15 0 15 0 0 30 sylabus
   Physical education and sports 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Programming 3 – advanced 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 4:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Data Bases 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Humanities 2 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
   Language 4 0 60 0 0 0 60 sylabus
   Numerical Methods 1 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Object oriented design 4 15 0 30 0 0 45 sylabus
   Operating Systems 2 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Physical education and sports 0 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Probability 4 30 30 0 0 0 60 sylabus
   Programming in graphical environment 4 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Student internship (after sem.4 or sem.6) 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=30
Suma semestr: ∑=

Semestr 5:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Automata Theory and Formal Languages 5 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Computer Network 4 30 0 15 0 0 45 sylabus
   Computer Statistics 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elective 1 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Multilayer application development (elective block 1) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Numerical methods 2 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Software Engineering 1 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 6:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Artificial Intelligence Fundamentals 4 30 0 0 15 0 45 sylabus
   Computer Graphics 1 5 30 0 30 0 0 60 sylabus
   Elective 2 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Elective 3 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Elective 4 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Embedded systems (elective block 2) 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Software Engineering 2 5 0 0 45 0 0 45 sylabus
   Student internship (after sem.4 or sem.6) 4 0 0 0 0 0 160 sylabus
∑=34
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Semestr 7:

Blok Grupa nazwa ECTS Wykłady Ćwiczenia Laboratoria Projekt Lekcje komputerowe Suma sylabus
ObligatoryObligatory Algoritms and Computability 4 30 15 15 0 0 60 sylabus
   Bachelor diploma thesis 15 0 0 0 0 0 0 sylabus
   Diploma Seminar 2 0 30 0 0 0 30 sylabus
   Elective 5 4 0 0 0 0 0 45 sylabus
   Group project 3 15 0 0 15 0 30 sylabus
   Humanities 3 2 0 0 0 0 0 30 sylabus
∑=30
 ObieralneKreatywny Semestr Projektowania        Informacje
Suma semestr: ∑=

Efekty kierunkowe

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt K_W01
Ma wiedzę z matematyki - obejmującą analizę matematyczną, algebrę, matematykę dyskretną, logikę i teorię mnogości, metody probabilistyczne, statystykę i metody numeryczne - przydatne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z informatyką
Efekt K_W02
Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elektromagnetyzm, lasery, fizykę półprzewodników, mechanikę i fizyczne podstawy budowy komputerów kwantowych
Efekt K_W03
Ma elementarną wiedzę w zakresie elektroniki I telekomunikacji, potrzebną do zrozumienia technik cyfrowych i zasad funkcjonowania współczesnych komputerów, a także sieci bezprzewodowych
Efekt K_W04
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej
Efekt K_W05
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie algorytmów i ich złożoności obliczeniowej
Efekt K_W06
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języków i paradygmatów programowania, grafiki i baz danych
Efekt K_W07
Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, inżynierii oprogramowania
Efekt K_W08
Ma szczegółową wiedzę nt. algorytmiki, projektowania i programowania obiektowego, baz danych i sztucznej inteligencji
Efekt K_W09
Ma podstawową wiedzę o cyklu życia systemów informatycznych
Efekt K_W10
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu analizy złożoności obliczeniowej algorytmów oraz implementacji języków programowania
Efekt K_W11
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów komputerowych, sieci komputerowych i technologii sieciowych oraz systemów wbudowanych
Efekt K_W12
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji oraz inżynierii oprogramowania
Efekt K_W13
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu systemów operacyjnych, grafiki, i baz danych
Efekt K_W14
Ma podstawową wiedzę nt. kodeksów etycznych dotyczących informatyki, zna zasady netykiety, rozumie zagrożenia związane z przestępczością elektroniczną, rozumie specyfikę systemów krytycznych ze względu na bezpieczeństwo
Efekt K_W15
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii odnoszące się do inwestycji informatycznych i projektów informatycznych, takie jak zwrot z inwestycji, koszty stałe i koszty zmienne, ryzyko finansowe, przychód a zysk, zysk a przepływy pieniężne
Efekt K_W16
Ma podstawową wiedzę nt. patentów, ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne oraz ustawy o ochronie danych osobowych
Efekt K_W17
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
Efekt K_W18
Ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania jakością, w tym podstawową wiedzę nt. standardów (np. ISO 9000-3, CMMi, itp.)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt K_U01
Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę matematyczną do opisu procesów, tworzenia modeli, zapisu algorytmów oraz innych działań w obszarze informatyki
Efekt K_U02
Wykorzystuje wiedzę matematyczną do optymalizacji rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych; potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych metody analityczne i eksperymentalne
Efekt K_U03
Potrafi wykorzystać wiedzę z teorii grafów do tworzenia, analizowania i stosowania modeli matematycznych służących do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin
Efekt K_U04
Potrafi zidentyfikować dyskretne struktury matematyczne w problemach i wykorzystać teoretyczną wiedzę dotyczącą tych struktur do analizy i rozwiązania tych problemów
Efekt K_U05
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
Efekt K_U06
Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach
Efekt K_U07
Posługuje się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na porozumienie się, przeczytanie ze zrozumieniem tekstów i opisów programowych oraz przedstawienie prezentacji problemu z zakresu studiowanego kierunku studiów
Efekt K_U08
Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Efekt K_U09
Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliczeniowe
Efekt K_U10
Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań informatycznych – dostrzegać ich aspekty społeczne, ekonomiczne i prawne
Efekt K_U11
Ma umiejętność formułowania algorytmów i ich programowania z użyciem przynajmniej jednego z popularnych narzędzi
Efekt K_U12
Potrafi efektywnie przetwarzać pliki tekstowe (języki Perl, AWK, Lex itp.)
Efekt K_U13
Potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)
Efekt K_U14
Potrafi ocenić złożoność obliczeniową algorytmów i problemów
Efekt K_U15
Ma umiejętność posługiwania się systemami operacyjnymi na poziomie API
Efekt K_U16
Ma umiejętność projektowania prostych sieci komputerowych; potrafi pełnić funkcję administratora sieci komputerowej
Efekt K_U17
Potrafi zabezpieczyć przesyłane dane przed nieuprawnionym odczytem
Efekt K_U18
Ma umiejętność tworzenia prostych aplikacji internetowych
Efekt K_U19
Potrafi zaprojektować dobry interfejs użytkownika dla aplikacji internetowych
Efekt K_U20
Ma umiejętność budowy prostych systemów bazodanowych, wykorzystujących przynajmniej jeden z najbardziej popularnych systemów zarządzania bazą danych
Efekt K_U21
Ma umiejętność systematycznego przeprowadzania testów funkcjonalnych oraz jest przygotowany do efektywnego uczestniczenia w inspekcji oprogramowania
Efekt K_U22
Ma umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z najbardziej popularnych systemów zarządzania wersjami
Efekt K_U23
Ma umiejętność rozwiązywania prostych zagadnień z zakresu komunikacji człowiek-komputer, sztucznej inteligencji, formułowania algorytmów i projektowania prostych systemów informatycznych
Efekt K_U24
Ma umiejętność budowy prostych systemów wbudowanych
Efekt K_U25
Zna i potrafi wykorzystać zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym
Efekt K_U26
Potrafi poprawnie użyć przynajmniej jedną metodę szacowania pracochłonności wytwarzania oprogramowania
Efekt K_U27
Potrafi wykonać prostą analizę sposobu funkcjonowania systemu informatycznego i ocenić istniejące rozwiązania informatyczne, przynajmniej w odniesieniu do ich cech funkcjonalnych
Efekt K_U28
Potrafi sformułować specyfikację prostych systemów informatycznych w odniesieniu do sprzętu, oprogramowania systemowego i cech funkcjonalnych aplikacji
Efekt K_U29
Potrafi ocenić, na podstawowym poziomie, przydatność rutynowych metod i narzędzi informatycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia do typowych zadań informatycznych
Efekt K_U30
Potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik i narzędzi

Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

Efekt K_K01
Rozumie, że w informatyce wiedza i umiejętności bardzo szybko stają się przestarzałe
Efekt K_K02
Rozumie potrzebę i zna możliwości dalszego dokształcania się (studia II i III stopnia, studia podyplomowe, kursy i egzaminy przeprowadzane przez uczelnie, firmy i organizacje zawodowe)
Efekt K_K03
Zna przykłady i rozumie przyczyny wadliwie działających systemów informatycznych, które doprowadziły do poważnych strat finansowych, społecznych lub też do poważnej utraty zdrowia, a nawet życia
Efekt K_K04
Rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etyki, w tym uczciwości
Efekt K_K05
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów
Efekt K_K06
Potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami
Efekt K_K07
Potrafi przekazać informację o osiągnięciach informatyki i różnych aspektach zawodu informatyka w sposób powszechnie zrozumiały