Nazwa przedmiotu:
Podstawy prawne ochrony środowiska
Wykładowca:
dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
brak
Treści merytoryczne:
Ochrona środowiska jako przedmiot uregulowań prawnych. Ustawa o ochronie środowiska i akty prawne związane. ustawa o ochronie przyrody. Prawo wodne i akty prawne związane. Prawodawstwo wodne Unii Europejskiej. Aspekty ochrony środowiska w prawie budowlanym. Aspekty ochrony środowiska w ustawach samorządowych. Inne unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Organizacja zarządzania i kontroli w dziedzinie ochrony środowiska na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Organizacja zarządzania w dziedzinie gospodarki wodnej. Rola planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego w ochronie środowiska. Finansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska.
Metody oceny:
zaliczenie przedmiotu
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
brak
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia