Nazwa przedmiotu: Podstawy prawne ochrony środowiska
Wykładowca: dr inż. Halina Kłoss-Trębaczkiewicz
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obieralne
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): -
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: brak
Treści merytoryczne: Ochrona środowiska jako przedmiot uregulowań prawnych. Ustawa o ochronie środowiska i akty prawne związane. ustawa o ochronie przyrody. Prawo wodne i akty prawne związane. Prawodawstwo wodne Unii Europejskiej. Aspekty ochrony środowiska w prawie budowlanym. Aspekty ochrony środowiska w ustawach samorządowych. Inne unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska. Organizacja zarządzania i kontroli w dziedzinie ochrony środowiska na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Organizacja zarządzania w dziedzinie gospodarki wodnej. Rola planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego w ochronie środowiska. Finansowanie inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska.
Metody oceny: zaliczenie przedmiotu
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: brak
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia