Nazwa przedmiotu:
Biotechnology and biochemistry of proteins
Wykładowca:
prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Ostaszewski
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Biochemia, Chemia organiczna
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
brak
Treści merytoryczne:
General aspects of protein biotechnology, biochemistry and chemistry will be presented, from industrial and scientific perspective. Special attention will be paid to protein functionalization and immobilization for their application in medicine, analysis and industry. Amino acids present in proteins and cells. Protein structure, stability, folding and sequence determination. Protein sources: microorganisms, plants and animal tissues. Chemical synthesis of proteins. The methods and devices used for protein detection and quantification. Protein purification and characterization: cell disintegration, concentration, primary purification, chromatographic methods (column chromatography, HPLC). Large scale protein purification: problems and challenges. Therapeutic proteins: blood products and vaccines. Therapeutic antibodies and enzymes. Hormones and growth factors used therapeutically. Proteins used for analytical purposes. General aspects of industrial enzymes; native and immobilized enzymes, proteases, carbohydrases, lipases, penicillin acylase, pectin and pectic enzymes.
Metody oceny:
kolokwium
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. G. Walsh, Protein Biochemistry and Biotechnology, John Wiley & Sons LTD, England 2002. 2. H.-J. Rehm, Biotechnology, G. Reeds (eds.) VCH, Weinheim 1985. 3. G. Walsh, Biopharmaceuticals Biochemistry and Biotechnology, John Wiley & Sons LTD, England 2003. Kaplan medical, USMLE Step 1 Lecture Notes vol.1. 4. J. N. Abelson, M. I. Simon (eds.), Methods in Enzymology vol. 182, Guide to Protein Purification, Academic Press, 1990. 5. Organisation for economic co-operation and development, The Application of Biotechnology to Industrial Sustainability, OECD, Paris 2001. 6. Klefenz, Industrial Pharmaceutical Biotechnology, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia