Nazwa przedmiotu:
Wykorzystanie biotechnologii w medycynie – nowe kierunki terapii
Wykładowca:
dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, dr Patrycja Wińska
Typ przedmiotu:
Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obieralne
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
15
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady1h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Biochemia, Biologia Molekularna, Inżynieria Genetyczna
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowymi kierunkami terapii, wykorzystującymi najnowszą wiedzę z dziedziny biochemii, biotechnologii i inżynierii genetycznej. Omówione zostaną zjawiska, mechanizmy i techniki znajdujące lub mogące znaleźć zastosowanie w różnego rodzaju terapiach, takie interferencja RNA, wektory wirusowe, ryboprzełączniki czy rybozymy. Studenci będą mogli zapoznać się z możliwościami wytwarzania i modyfikowania przeciwciał monoklonalnych wykorzystywanych w terapiach przeciwnowotworowych. Zostaną również omówione obecne zastosowania i perspektywy wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu różnych schorzeń.
Treści merytoryczne:
1. Mechanizm zjawiska interferencji RNA i możliwości jego wykorzystania w nauce i medycynie historia odkrycia interferencji RNA. Wykorzystanie RNAi w identyfikacji funkcji genów, diagnozie i terapii nowotworów, terapii przeciwwirusowej i chorób neurodegeneracyjnych. Metody dostarczenia wyciszającego RNA do komórki docelowej 2. Wektory wirusowe w terapii genowej . Próby kliniczne z wykorzystaniem terapii genowej – liczba i miejsca przeprowadzania prób, choroby leczone za pomocą terapii genowej, stosowane rodzaje leczniczych genów. Najczęściej stosowane wektory wirusowe i metody ich uzyskania. Ograniczenia, korzyści i niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem wektora wirusowego do organizmu 3. Ryboprzełączniki jako cele molekularne w terapii . Rodzaje ryboprzełączników i ich struktury, Mechanizmy działania, Możliwości wykorzystania ryboprzełączników w terapiach antybakteryjnych 4. Rybozymy w terapii . Właściwości katalityczne RNA. Rodzaje rybozymów. Terapeutyczne aplikacje rybozymów 5. Przeciwciała w terapii nowotworów. Budowa i funkcja przeciwciał. Przeciwciała monoklonalne terapeutyczne uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej. Kombinacja przeciwciał monoklonalnych z lekami cytotoksycznymi. Interakcja między układem odpornościowym a nowotworem – szczepionki antynowotworowe 6. Komórki macierzyste w biotechnologii medycznej . Charakterystyka embrionalnych oraz nieembrionalnych komórek macierzystych. Wykorzystanie komórek macierzystych do leczenia różnych schorzeń. Perspektywy terapii z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu takich chorób jak: nowotwory, cukrzyca typu pierwszego, choroba Parkinsona czy pląsawica Huntingtona.
Metody oceny:
sprawdzian pisemny
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
Literatura podstawowa: Publikacje podane przez prowadzących
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia