Nazwa przedmiotu: Wykorzystanie biotechnologii w medycynie – nowe kierunki terapii
Wykładowca: dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW, dr Patrycja Wińska
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obieralne
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): -
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 0 0 0 0 15
Wymagania wstępne: Biochemia, Biologia Molekularna, Inżynieria Genetyczna
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z nowymi kierunkami terapii, wykorzystującymi najnowszą wiedzę z dziedziny biochemii, biotechnologii i inżynierii genetycznej. Omówione zostaną zjawiska, mechanizmy i techniki znajdujące lub mogące znaleźć zastosowanie w różnego rodzaju terapiach, takie interferencja RNA, wektory wirusowe, ryboprzełączniki czy rybozymy. Studenci będą mogli zapoznać się z możliwościami wytwarzania i modyfikowania przeciwciał monoklonalnych wykorzystywanych w terapiach przeciwnowotworowych. Zostaną również omówione obecne zastosowania i perspektywy wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu różnych schorzeń.
Treści merytoryczne: 1. Mechanizm zjawiska interferencji RNA i możliwości jego wykorzystania w nauce i medycynie historia odkrycia interferencji RNA. Wykorzystanie RNAi w identyfikacji funkcji genów, diagnozie i terapii nowotworów, terapii przeciwwirusowej i chorób neurodegeneracyjnych. Metody dostarczenia wyciszającego RNA do komórki docelowej 2. Wektory wirusowe w terapii genowej . Próby kliniczne z wykorzystaniem terapii genowej – liczba i miejsca przeprowadzania prób, choroby leczone za pomocą terapii genowej, stosowane rodzaje leczniczych genów. Najczęściej stosowane wektory wirusowe i metody ich uzyskania. Ograniczenia, korzyści i niebezpieczeństwa związane z wprowadzeniem wektora wirusowego do organizmu 3. Ryboprzełączniki jako cele molekularne w terapii . Rodzaje ryboprzełączników i ich struktury, Mechanizmy działania, Możliwości wykorzystania ryboprzełączników w terapiach antybakteryjnych 4. Rybozymy w terapii . Właściwości katalityczne RNA. Rodzaje rybozymów. Terapeutyczne aplikacje rybozymów 5. Przeciwciała w terapii nowotworów. Budowa i funkcja przeciwciał. Przeciwciała monoklonalne terapeutyczne uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej. Kombinacja przeciwciał monoklonalnych z lekami cytotoksycznymi. Interakcja między układem odpornościowym a nowotworem – szczepionki antynowotworowe 6. Komórki macierzyste w biotechnologii medycznej . Charakterystyka embrionalnych oraz nieembrionalnych komórek macierzystych. Wykorzystanie komórek macierzystych do leczenia różnych schorzeń. Perspektywy terapii z zastosowaniem komórek macierzystych w leczeniu takich chorób jak: nowotwory, cukrzyca typu pierwszego, choroba Parkinsona czy pląsawica Huntingtona.
Metody oceny: sprawdzian pisemny
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: Literatura podstawowa: Publikacje podane przez prowadzących
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia