Nazwa przedmiotu:
Metodyka pracy doświadczalnej
Wykładowca:
dr hab. inz. Patrycja Ciosek-Skibińska
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
60
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia2h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metodyki prowadzenia doświadczeń badawczych, poszukiwania informacji naukowej, prezentowania wyników badań i pisania prac naukowych • rozwiązywać problemy rachunkowe dotyczące planowania eksperymentów oraz statystycznego opracowania wyników pomiarów • znać główne kierunki obliczeń chemometrycznych
Treści merytoryczne:
Program przedmiotu zakłada przedstawienie podstawowych metod poszukiwania informacji naukowej w bazach danych czasopism oraz literaturze specjalistycznej, a następnie technik umożliwiających zaplanowanie pracy eksperymentalnej. W toku wykładu zostaną zaprezentowane wszystkie etapy prawidłowo przeprowadzonego wnioskowania naukowego, od archiwizacji i wstępnego opraco-wania danych, przez modelowanie zależności, do ekspery-mentalnych metod optymalizacji. Zasadniczą częścią wykładu jest także metodyka statystycznego opracowania wyników pomiarów, ich niepewność oraz sposoby walidacji procedur pomiarowych, a także problematyka chemometrycznej obróbki wielowymiarowych danych pomiarowych. Wykład zakończony zostanie podsumo-waniem dotyczącym sposobów interpretacji oraz prezentacji otrzymanych wyników pracy eksperymentalnej.
Metody oceny:
zaliczenie pisemne
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA, tom 1 (Statystyki podstawowe) W. Hyk, Z Stojek, Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym J. Mazerski, Chemometria praktyczna J. Namieśnik i in., Ocena i kontrola jakości wynikow pomiarów analitycznych A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia