Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy doświadczalnej
Wykładowca: dr hab. inz. Patrycja Ciosek-Skibińska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 2 0 0 0 60
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu: Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat metodyki prowadzenia doświadczeń badawczych, poszukiwania informacji naukowej, prezentowania wyników badań i pisania prac naukowych • rozwiązywać problemy rachunkowe dotyczące planowania eksperymentów oraz statystycznego opracowania wyników pomiarów • znać główne kierunki obliczeń chemometrycznych
Treści merytoryczne: Program przedmiotu zakłada przedstawienie podstawowych metod poszukiwania informacji naukowej w bazach danych czasopism oraz literaturze specjalistycznej, a następnie technik umożliwiających zaplanowanie pracy eksperymentalnej. W toku wykładu zostaną zaprezentowane wszystkie etapy prawidłowo przeprowadzonego wnioskowania naukowego, od archiwizacji i wstępnego opraco-wania danych, przez modelowanie zależności, do ekspery-mentalnych metod optymalizacji. Zasadniczą częścią wykładu jest także metodyka statystycznego opracowania wyników pomiarów, ich niepewność oraz sposoby walidacji procedur pomiarowych, a także problematyka chemometrycznej obróbki wielowymiarowych danych pomiarowych. Wykład zakończony zostanie podsumo-waniem dotyczącym sposobów interpretacji oraz prezentacji otrzymanych wyników pracy eksperymentalnej.
Metody oceny: zaliczenie pisemne
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: A. Stanisz, Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA, tom 1 (Statystyki podstawowe) W. Hyk, Z Stojek, Analiza statystyczna w laboratorium analitycznym J. Mazerski, Chemometria praktyczna J. Namieśnik i in., Ocena i kontrola jakości wynikow pomiarów analitycznych A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia