Nazwa przedmiotu:
Przygotowanie pracy magisterskiej
Wykładowca:
Kierownicy jednostek dyplomujących
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
3 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
20
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
150
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu:
brak
Treści merytoryczne:
brak
Metody oceny:
brak
Egzamin:
Spis zalecanych lektur:
brak
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia