Nazwa przedmiotu:
Sensory i biosensory
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h b) obecność na ćwiczeniach – 15h 2. przygotowanie i wygłoszenie prezentacji – 25h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h Razem nakład pracy studenta: 85h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h 2. obecność na ćwiczeniach – 15h Razem: 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
45
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt1h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia analityczna – analiza instrumentalna
Limit liczby studentów:
brak
Cele przedmiotu:
Student będzie znał budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej, perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. Będzie potrafił ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do konkretnych oznaczeń analitycznych, zaproponować metodę oznaczania wybranych analitów, jak również opracować samodzielnie wybrane zagadnienie studiując literaturę fachową.
Treści merytoryczne:
Niniejszy przedmiot jest przeznaczony dla wszystkich pragnących poznać zagadnienia związane z projektowaniem i zastosowaniem sensorów chemicznych i biosensorów. We wstępnej części wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące budowy sensorów, mechanizmów towarzyszących rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej sensora oraz typy stosowanych przetworników. Omówione będą podstawowe parametry pracy (bio)sensorów, decydujące o ich możliwości ich przydatności analitycznej. Przedstawione zostaną przykłady możliwości i ograniczeń zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów do oznaczania przykładowych (bio)analitów. Nakreślone zostaną także perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. W ramach ćwiczeń studenci zdobywać będą umiejętność oceny przydatności określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych stosowanych głównie w kontroli analitycznej procesów biotechnologicznych, diagnostyce medycznej, jak również przemyśle spożywczym i ochronie środowiska.
Metody oceny:
Kryteria oceny: Wykład – 3 kolokwia; max 25pkt. Ćwiczenia – ocena opracowania literaturowego i prezentacji + aktywność; max 15pkt. Zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu 60% punktów.
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
• „Sensory chemiczne”, Zbigniew Brzózka, Wojciech Wróblewski, Oficyna wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 1998 • „Mikrobioanalityka”, Praca zbiorowa pod red. Z. Brzózki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009 • „Współczesna chemia analityczna – wybrane zagadnienia”, Adam Hulanicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2001 • „Chemical sensors and biosensors”, B.R. Eggins, AnTS, John Wiley & Sons, LTD, 2011 • „Recognition receptors in biosensors”, Ed. M. Zourob, Springer, 2010
Witryna WWW przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:
Brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
zna budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej
Sposób weryfikacji efektu: egzamin
Efekt W02
zna perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów
Sposób weryfikacji efektu: egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
potrafi ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja
Efekt U02
potrafi zaproponować sposób kontroli analitycznej wybranych procesów biotechnologicznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja