Nazwa przedmiotu: Sensory i biosensory
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Elżbieta Malinowska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h b) obecność na ćwiczeniach – 15h 2. przygotowanie i wygłoszenie prezentacji – 25h 3. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 15h Razem nakład pracy studenta: 85h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na wykładach – 30h 2. obecność na ćwiczeniach – 15h Razem: 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 1 0 45
Wymagania wstępne: Chemia analityczna – analiza instrumentalna
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Student będzie znał budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej, perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. Będzie potrafił ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do konkretnych oznaczeń analitycznych, zaproponować metodę oznaczania wybranych analitów, jak również opracować samodzielnie wybrane zagadnienie studiując literaturę fachową.
Treści merytoryczne: Niniejszy przedmiot jest przeznaczony dla wszystkich pragnących poznać zagadnienia związane z projektowaniem i zastosowaniem sensorów chemicznych i biosensorów. We wstępnej części wykładu przedstawione zostaną informacje dotyczące budowy sensorów, mechanizmów towarzyszących rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej sensora oraz typy stosowanych przetworników. Omówione będą podstawowe parametry pracy (bio)sensorów, decydujące o ich możliwości ich przydatności analitycznej. Przedstawione zostaną przykłady możliwości i ograniczeń zastosowania sensorów chemicznych i biosensorów do oznaczania przykładowych (bio)analitów. Nakreślone zostaną także perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów. W ramach ćwiczeń studenci zdobywać będą umiejętność oceny przydatności określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych stosowanych głównie w kontroli analitycznej procesów biotechnologicznych, diagnostyce medycznej, jak również przemyśle spożywczym i ochronie środowiska.
Metody oceny: Kryteria oceny: Wykład – 3 kolokwia; max 25pkt. Ćwiczenia – ocena opracowania literaturowego i prezentacji + aktywność; max 15pkt. Zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu 60% punktów.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: • „Sensory chemiczne”, Zbigniew Brzózka, Wojciech Wróblewski, Oficyna wydawnicza Politechniki warszawskiej, Warszawa 1998 • „Mikrobioanalityka”, Praca zbiorowa pod red. Z. Brzózki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009 • „Współczesna chemia analityczna – wybrane zagadnienia”, Adam Hulanicki, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2001 • „Chemical sensors and biosensors”, B.R. Eggins, AnTS, John Wiley & Sons, LTD, 2011 • „Recognition receptors in biosensors”, Ed. M. Zourob, Springer, 2010
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: Brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
zna budowę sensorów i biosensorów oraz mechanizmy towarzyszące rozpoznawaniu analitów i generowaniu sygnału chemicznego w warstwie receptorowej
Sposób weryfikacji efektu: egzamin
Efekt W02
zna perspektywy rozwoju sensorów i biosensorów
Sposób weryfikacji efektu: egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
potrafi ocenić przydatność określonych sensorów i biosensorów do oznaczeń analitycznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja
Efekt U02
potrafi zaproponować sposób kontroli analitycznej wybranych procesów biotechnologicznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Sposób weryfikacji efektu: egzamin, prezentacja