Nazwa przedmiotu: Mikrobioanalityka
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h, b) obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na wykładach – 30h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h Razem: 30h + 15h = 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 45
Wymagania wstępne: Chemia analityczna, Laboratorium Analizy Instrumentalnej
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat mikrobioanalityki i miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, które umożliwiają wieloskładnikową analizę bardzo małych próbek biologicznych, • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem, • przygotować i wygłosić prezentację dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótka dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego.
Treści merytoryczne: Niniejszy wykład jest przeznaczony dla wszystkich pragnących poznać tematykę mikrobioanalityki i miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, które umożliwiają wieloskładnikową analizę bardzo małych próbek biologicznych, uzyskiwanie wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz możliwość pracy ciągłej (monitorowanie). Ich idea sprowadza się do opracowania miniaturowych systemów zawierających struktury i urządzenia, w którym mogą być zrealizowane wszystkie elementy klasycznej analizy chemicznej, włącznie z pobieraniem i przygotowaniem próbki. Urządzenia takie stanowią elementy nowych systemów bioanalitycznych o właściwościach i parametrach metrologicznych koniecznych do prowadzenia analiz biochemicznych w próbkach o niewielkiej objętości, z dużą selektywnością i dokładnością. Do zalet tych mikrosystemów można zaliczyć: niski koszt, możliwość wieloskładnikowej analizy bardzo małych próbek, oraz eliminację konieczności pobierania i przygotowywania próbki do analizy.
Metody oceny: Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - prezentacja seminarium
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Z. Brzózka (red.), Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
zna podstawowe zagadnienia bioanalityki i metody prowadzenia operacji jednostkowych w mikroskali, specyfikę materiałów biologicznych jako próbek poddawanych badaniom i analizom.
Sposób weryfikacji efektu: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Efekt W02
zna najważniejsze materiały i metody stosowane do projektowania oraz wytwarzania miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, włączając w to ogólną znajomość budowy i zasady działania miniaturowych struktur przepływowych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin; wygłoszenie prezentacji

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji
Efekt U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
potrafi pracować samodzielnie i kreatywnie, ze świadomością przestrzegania zasad bioetyki i poszanowania praw autorskich.
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji