Nazwa przedmiotu:
Mikrobioanalityka
Wykładowca:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1. godziny kontaktowe 45h, w tym: a) obecność na wykładach – 30h, b) obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 20h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na wykładach – 30h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 15h Razem: 30h + 15h = 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
0
Łączna liczba godzin w semestrze:
45
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Chemia analityczna, Laboratorium Analizy Instrumentalnej
Limit liczby studentów:
brak
Cele przedmiotu:
Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat mikrobioanalityki i miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, które umożliwiają wieloskładnikową analizę bardzo małych próbek biologicznych, • na podstawie dostępnych źródeł literaturowych i internetowych zapoznać się samodzielnie z wybranym zagadnieniem, • przygotować i wygłosić prezentację dla uczestników kursu, której uzupełnieniem będzie krótka dyskusja z udziałem słuchaczy i prowadzącego.
Treści merytoryczne:
Niniejszy wykład jest przeznaczony dla wszystkich pragnących poznać tematykę mikrobioanalityki i miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, które umożliwiają wieloskładnikową analizę bardzo małych próbek biologicznych, uzyskiwanie wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz możliwość pracy ciągłej (monitorowanie). Ich idea sprowadza się do opracowania miniaturowych systemów zawierających struktury i urządzenia, w którym mogą być zrealizowane wszystkie elementy klasycznej analizy chemicznej, włącznie z pobieraniem i przygotowaniem próbki. Urządzenia takie stanowią elementy nowych systemów bioanalitycznych o właściwościach i parametrach metrologicznych koniecznych do prowadzenia analiz biochemicznych w próbkach o niewielkiej objętości, z dużą selektywnością i dokładnością. Do zalet tych mikrosystemów można zaliczyć: niski koszt, możliwość wieloskładnikowej analizy bardzo małych próbek, oraz eliminację konieczności pobierania i przygotowywania próbki do analizy.
Metody oceny:
Wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - prezentacja seminarium
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. Z. Brzózka (red.), Miniaturyzacja w analityce, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.
Witryna WWW przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
zna podstawowe zagadnienia bioanalityki i metody prowadzenia operacji jednostkowych w mikroskali, specyfikę materiałów biologicznych jako próbek poddawanych badaniom i analizom.
Sposób weryfikacji efektu: egzamin; wygłoszenie prezentacji
Efekt W02
zna najważniejsze materiały i metody stosowane do projektowania oraz wytwarzania miniaturowych systemów analitycznych „Lab-on-Chip”, włączając w to ogólną znajomość budowy i zasady działania miniaturowych struktur przepływowych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin; wygłoszenie prezentacji

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
posiada umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych dotyczących rozwiązywanego zadania
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji
Efekt U02
potrafi przygotować i przedstawić ustną prezentację z zakresu studiowanego zagadnienia
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
potrafi pracować samodzielnie i kreatywnie, ze świadomością przestrzegania zasad bioetyki i poszanowania praw autorskich.
Sposób weryfikacji efektu: wygłoszenie prezentacji