Nazwa przedmiotu: Projektowanie metod bioanalitycznych
Wykładowca: prof. nzw dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. nzw dr hab. Inż. Michał Chudy
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: -
Semestr: 1
Punkty ECTS: 8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1.Godziny kontaktowe 80h, w tym: a) obecność na laboratorium – 70h, b) obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h Razem nakład pracy studenta: 125, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na laboratorium – 70h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h. Razem: 80h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1. obecność na laboratorium – 70h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h 3.przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h Razem: 105h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 4 3 0 105
Wymagania wstępne: Zaliczenie przedmiotów - Chemia analityczna: wykład i laboratorium
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analitycznymi stosowanymi w analityce złożonych próbek biologicznych. W ramach laboratorium studenci zdobędą umiejętności pracy na stanowiskach pomiarowych z najnowocześniejszą aparaturą pomiarową (HPLC, ICP-MS, EC, mikro-EC, UV-VIS, mikroskopia fluorescencyjna, spektrofluorymetria, techniki mikroanalityczne) oraz poznają główne etapy walidacji stosowanych metod analitycznych.
Treści merytoryczne: Walidacja procedur analitycznych to niezwykle istotny etap „zapewnienia jakości” uzyskiwanych wyników i to zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak również w laboratoriach usługowych i klinicznych. Podniesienie wiarygodności uzyskiwanych wyników jest tym bardziej istotne w przypadku laboratoriów, w których analizowane są próbki biologiczne, a wyniki uzyskane w trakcie ich analiz są podstawą w nowoczesnej diagnostyce medycznej, w postępowaniu terapeutycznym, czy w opracowywaniu technologii opartych na subtelnych równowagach biochemicznych. W ramach laboratorium studenci na podstawie literatury i odbytych ćwiczeń za wybranym stanowisku pomiarowym zaproponują rozwiązanie zadania problemowego otrzymanego od prowadzącego laboratorium np.: wyznaczenie parametrów kinetyki reakcji enzymatycznej, identyfikacja składników badanej próbki po rozdziale chromatograficznym z wykorzystaniem spektrometrii mas, opracowanie kolejnych etapów walidacji stosowanej metody analitycznej.
Metody oceny: zaliczenie bloków ćwiczeniowych, opracowanie zadania problemowego oraz jego przedstawienie w ramach seminarium
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna, Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2001. 2. M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1992 3. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, 2000, 2005. 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 5. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 6. Z. Brzózka, Miniaturyzacja w analityce – praca zbiorowa” oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia