Nazwa przedmiotu:
Projektowanie metod bioanalitycznych
Wykładowca:
prof. nzw dr hab. inż. Katarzyna Pawlak, prof. nzw dr hab. Inż. Michał Chudy
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
8
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
1.Godziny kontaktowe 80h, w tym: a) obecność na laboratorium – 70h, b) obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 20h 3. przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h Razem nakład pracy studenta: 125, co odpowiada 5 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
1. obecność na laboratorium – 70h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h. Razem: 80h, co odpowiada 3 punktom ECTS.
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
1. obecność na laboratorium – 70h, 2. obecność na zajęciach seminaryjnych – 10h 3.przygotowanie i wygłoszenie referatu seminaryjnego – 25h Razem: 105h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Łączna liczba godzin w semestrze:
105
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady0h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium4h
  • Projekt3h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
Zaliczenie przedmiotów - Chemia analityczna: wykład i laboratorium
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi technikami analitycznymi stosowanymi w analityce złożonych próbek biologicznych. W ramach laboratorium studenci zdobędą umiejętności pracy na stanowiskach pomiarowych z najnowocześniejszą aparaturą pomiarową (HPLC, ICP-MS, EC, mikro-EC, UV-VIS, mikroskopia fluorescencyjna, spektrofluorymetria, techniki mikroanalityczne) oraz poznają główne etapy walidacji stosowanych metod analitycznych.
Treści merytoryczne:
Walidacja procedur analitycznych to niezwykle istotny etap „zapewnienia jakości” uzyskiwanych wyników i to zarówno w laboratoriach naukowo-badawczych, jak również w laboratoriach usługowych i klinicznych. Podniesienie wiarygodności uzyskiwanych wyników jest tym bardziej istotne w przypadku laboratoriów, w których analizowane są próbki biologiczne, a wyniki uzyskane w trakcie ich analiz są podstawą w nowoczesnej diagnostyce medycznej, w postępowaniu terapeutycznym, czy w opracowywaniu technologii opartych na subtelnych równowagach biochemicznych. W ramach laboratorium studenci na podstawie literatury i odbytych ćwiczeń za wybranym stanowisku pomiarowym zaproponują rozwiązanie zadania problemowego otrzymanego od prowadzącego laboratorium np.: wyznaczenie parametrów kinetyki reakcji enzymatycznej, identyfikacja składników badanej próbki po rozdziale chromatograficznym z wykorzystaniem spektrometrii mas, opracowanie kolejnych etapów walidacji stosowanej metody analitycznej.
Metody oceny:
zaliczenie bloków ćwiczeniowych, opracowanie zadania problemowego oraz jego przedstawienie w ramach seminarium
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. A. Hulanicki, Współczesna chemia analityczna, Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 2001. 2. M. Trojanowicz, Automatyzacja w analizie chemicznej, WNT, Warszawa 1992 3. Z. Witkiewicz, Podstawy chromatografii, WNT, 2000, 2005. 4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 5. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 6. Z. Brzózka, Miniaturyzacja w analityce – praca zbiorowa” oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005
Witryna WWW przedmiotu:
ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia