Nazwa przedmiotu:
Materiały biomedyczne
Wykładowca:
prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Parzuchowski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Celem wykładu jest scharakteryzowanie stosowanych materiałów biomedycznych pod względem ich właściwości mechanicznych i powierzchniowych, biozgodności oraz podatności na degradację w środowisku biologicznym. Przedstawione będą trzy podstawowe grupy materiałów biomedycznych: metale i ich stopy, materiały ceramiczne i ich kompozyty oraz polimery, kopolimery oraz kompozyty z ich udziałem. Podane będą najważniejsze obszary stosowania tych materiałów i charakteryzacja wymaganych właściwości.
Treści merytoryczne:
1. Metale i stopy metali stosowane w medycynie 2. Materiały ceramiczne stosowane w medycynie 3. Polimery stosowane w medycynie i dentystyce 4. Właściwości polimerów i metody ich badań 5. Biodegradacja materiałów w środowisku biologicznym i metody badań 6. Spadek wytrzymałości polimerów w środowisku biologicznym 6.1. Korozja naprężeniowa (poliuretany – rozruszniki serca, polisulfony) 7. Biozgodność z krwią i kalcyfikacja 8. Zastosowanie polimerów w medycynie i dentystyce
Metody oceny:
egzamin pisemny
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2003 2. R. Pampuch, Materiały ceramiczne, PWN, 1988. 3. H. Saechtling, Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT,1995 4. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne WNT, 2000. 5. red. Buddy D. Ratner “Biomaterials Science, an Introduction to Materials in Medicine” and Allan S. Hoffman, Academic Press, London, 1996.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia