Nazwa przedmiotu: Dobra praktyka laboratoryjna
Wykładowca: prof. PW dr hab. inż. Katarzyna Pawlak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: -
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): -
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: -
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym -
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie zasadności wprowadzania dobrej praktyki laboratoryjnej - jednolitego systemu zapewniania jakości w laboratoriach analiz rutynowych odpowiedzialnych za ocenę właściwości substancji i preparatów chemicznych z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska. Omawiane są pokrótce aspekty prawne, polityczne i gospodarcze związane z badaniami nowych substancji i preparatów wykonywanych w celu ich rejestracji i wprowadzenia do obrotu towarowego. Przedstawione jest postępowanie konieczne do zdobycia określonej wiarygodności badań związanej z utrzymywaniem odpowiedniego stanu laboratorium, wysokokwalifikowanej kadry, odpowiedniego systemu zapewniającego jakość otrzymanych wyników oraz zabezpieczaniem danych.
Treści merytoryczne: 1. Wprowadzenie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – aspekty prawne, gospodarcze i ekonomiczne. 2. Wymagania co do wyposażenia – kontrole i atesty 3. Wpływ kadry na jakość uzyskiwanych wyników – kontrole jakości pracy 3. System zapewniania dobrej jakości wyników – walidacja i raporty walidacyjne 4. System selekcji i zabezpieczania danych
Metody oceny: kolokwium i krótka prezentacja
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Dz. U. Nr 109, poz. 722 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Komisji 2004/10/WE z dnia 11 lutego 2004
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia