Nazwa przedmiotu:
Dobra praktyka laboratoryjna
Wykładowca:
prof. PW dr hab. inż. Katarzyna Pawlak
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr:
3 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
-
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
-
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Celem przedmiotu jest przedstawienie zasadności wprowadzania dobrej praktyki laboratoryjnej - jednolitego systemu zapewniania jakości w laboratoriach analiz rutynowych odpowiedzialnych za ocenę właściwości substancji i preparatów chemicznych z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska. Omawiane są pokrótce aspekty prawne, polityczne i gospodarcze związane z badaniami nowych substancji i preparatów wykonywanych w celu ich rejestracji i wprowadzenia do obrotu towarowego. Przedstawione jest postępowanie konieczne do zdobycia określonej wiarygodności badań związanej z utrzymywaniem odpowiedniego stanu laboratorium, wysokokwalifikowanej kadry, odpowiedniego systemu zapewniającego jakość otrzymanych wyników oraz zabezpieczaniem danych.
Treści merytoryczne:
1. Wprowadzenie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej – aspekty prawne, gospodarcze i ekonomiczne. 2. Wymagania co do wyposażenia – kontrole i atesty 3. Wpływ kadry na jakość uzyskiwanych wyników – kontrole jakości pracy 3. System zapewniania dobrej jakości wyników – walidacja i raporty walidacyjne 4. System selekcji i zabezpieczania danych
Metody oceny:
kolokwium i krótka prezentacja
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. Dz. U. Nr 109, poz. 722 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Komisji 2004/10/WE z dnia 11 lutego 2004
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:
-

Przedmiotowe efekty kształcenia