Nazwa przedmiotu: Farmakologia i systemy podawania leków
Wykładowca: prof. inż. Tomasz Ciach
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): -
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: -
Cele przedmiotu: Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami współczesnej farmakologii.
Treści merytoryczne: Na początku wykładu opisywana jest historia medycyny i farmacji od medycyny Egiptu aż do wynalezienia antybiotyków. Następnie omawiana jest farmakologia ogólna, przedstawiane są matematyczne modele transportu i dystrybucji leków i sposoby ich identyfikacji. Potem przedstawiany jest system nazewnictwa i klasyfikacji leków pod różnym kontem. Następnie omawiana jest farmakologia kliniczna na przykładzie wybranych schorzeń, przedstawiane są leki, ich budowa chemiczna i mechanizmy działania. Omawiane są metody leczenie chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy i pierwotniaki, choroby układu sercowo-naczyniowego i ich leczenie, budowa i regulacja układu nerwowego; powstawanie i leczenie uzależnień. Omawiane są również podstawowe zagadnienie związane z projektowaniem leków.
Metody oceny: egzamin testowy
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. A. Zejca, M. Gorczyca, Chemia leków, PZWL. 2. E. Mutschler, G.Geisslinger, H.K.Kroemer, M.Schaefer, Farmakologia i Toksykologia, Urban & Partner.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia