Nazwa przedmiotu:
Farmakologia i systemy podawania leków
Wykładowca:
prof. inż. Tomasz Ciach
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
Wykład ma na celu zapoznanie studentów z zagadnieniami współczesnej farmakologii.
Treści merytoryczne:
Na początku wykładu opisywana jest historia medycyny i farmacji od medycyny Egiptu aż do wynalezienia antybiotyków. Następnie omawiana jest farmakologia ogólna, przedstawiane są matematyczne modele transportu i dystrybucji leków i sposoby ich identyfikacji. Potem przedstawiany jest system nazewnictwa i klasyfikacji leków pod różnym kontem. Następnie omawiana jest farmakologia kliniczna na przykładzie wybranych schorzeń, przedstawiane są leki, ich budowa chemiczna i mechanizmy działania. Omawiane są metody leczenie chorób wywoływanych przez bakterie, wirusy i pierwotniaki, choroby układu sercowo-naczyniowego i ich leczenie, budowa i regulacja układu nerwowego; powstawanie i leczenie uzależnień. Omawiane są również podstawowe zagadnienie związane z projektowaniem leków.
Metody oceny:
egzamin testowy
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
1. A. Zejca, M. Gorczyca, Chemia leków, PZWL. 2. E. Mutschler, G.Geisslinger, H.K.Kroemer, M.Schaefer, Farmakologia i Toksykologia, Urban & Partner.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia