Nazwa przedmiotu: Laboratorium bioprocesów
Wykładowca: dr hab inż Paweł Sobieszuk
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 6
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. godziny kontaktowe 60h, w tym: a) obecność na zajęciach laboratoryjnych – 60 h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą i pomocami naukowymi – 20 h 3. wykonanie sprawozdania z każdego ćwiczenia oraz zadania projektowego – 40 h Razem nakład pracy studenta: 60 h + 20 h + 40 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na zajęciach laboratoryjnych – 60 h, Razem: 60 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1. obecność na zajęciach laboratoryjnych – 60 h,, 2. wykonanie sprawozdania z każdego ćwiczenia oraz zadania projektowego – 40 h Razem: 60 h + 40 h, co odpowiada 4 punktom ECTS.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 0 5 0 0 60
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Po ukończeniu kursu student powinien: • znać metody sterylizacji materiału biologicznego • potrafić prowadzić pracę z wykorzystaniem materiałów biologicznych • znać metody bilansowania oraz modelowania bioprocesów.
Treści merytoryczne: Zakres Laboratorium obejmuje: zapoznanie się z hodowlami okresowymi i półokresowymi oraz sporządzenie bilansu masowego i wyznaczanie na podstawie danych doświadczalnych właściwej szybkości wzrostu mikroorganizmów oraz współczynników wydajności; badanie kinetyki śmierci mikroorganizmów; metody wydzielania i oczyszczania preparatów biologicznych (enzymy); badanie kinetyki reakcji enzymatycznych; unieruchamianie enzymów, modelowanie reakcji enzymatycznych w reaktorze okresowym.
Metody oceny: kolokwium
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. K. W. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, OWPW, Warszawa, 2005. 2. J.E. Bailey, D.F. Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals, McGraw Hill, New York, 1986. 3. R.A. Copeland, Enzymes, Wiley-VCH, New York, 2000. 2. Praca zbiorowa, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa 2007.
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu: brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu proteomiki i enzymologii
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i opracowanie sprawozdania
Efekt W02
Posiada szczegółową wiedzę z zakresu modelowania bioprocesów z wykorzystaniem danych doświadczalnych
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i opracowanie sprawozdani

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
Posiada umiejętność interpretacji i krytycznej dyskusji wyników prowadzonych badań, a także jest zdolny do wyciągania wniosków w celu modyfikacji wcześniej przyjętych założeń
Sposób weryfikacji efektu: opracowanie sprawozdania
Efekt U02
Potrafi wykorzystać proste metody obliczeniowe i statystyczne, eksperymentalne i analityczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii o charakterze specjalistycznym
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i opracowanie sprawozdania
Efekt U03
Posiada umiejętność samodzielnego projektowania prostych procesów i operacji jednostkowych stosowanych w technologii i biotechnologii
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie zadania projektowego sterylizacji przemysłowej

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych i opracowanie sprawozdania