Nazwa przedmiotu:
Economics and Management
Wykładowca:
prof. dr hab. Radosław Koszewski
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
The course introduces students to the basic principles of micro- and macroeconomics, including supply, demand, production and customer behavior, unemployment, inflation and economic growth. After this course the students should understand the nature of basic economic processes and its influence on people’s life and behavior.
Treści merytoryczne:
• The Concepts of Economics • Supply and Demand: Elasticity and Applications • Demand and Consumer Behavior • Production and Business Organization • Analysis of Costs • Production, Cost Theory, and Decisions of the Firm • Analysis of Perfectly Competitive Markets • Factor markets: labor, land and capital • Imperfect Competition and Monopoly • Measuring Economic Activity • Consumption and Investment • Money and the Financial System • Monetary Policy and the Economy • Economic Growth • Unemployment • Inflation
Metody oceny:
Written exam - test or open questions
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. P. Samuelson, W. Nordhaus, Economics, McGraw-Hill/Irwin, 19th edition or older.
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia