Nazwa przedmiotu:
Bioinformatics
Wykładowca:
dr hab. Dariusz Plewczyński
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
1 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
30
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
brak
Treści merytoryczne:
The lecture will address various databases used in molecular biology and biotechnology, and the linkage between types of data. Basic operations on a single and multiple sequences will be discussed along with methods allowing two-sequence comparison and searching databases with nucleotide or amino acid sequences. During the lecture we will assess the concept of protein families, motifs related to function, cell compartments segregation signals and sequences controlling gene expression. Advanced methods for finding similarity between sequences will also be presented. The lecture will further describe methods for genome sequencing, distinguishing between coding and noncoding DNA sequences (ab initio methods and homology based methods), genome annotations, and comparative and functional genomics at the genomic level. Finally the lecture will address theories of protein folding, tools exercised by molecular graphics, modeling of protein structures, structure of biopolymers, protein-protein interaction networks, types of biological networks, and the analysis of various -omics data taken from -omics experiments data, with basic concepts in systems biology.
Metody oceny:
Written examination
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
brak
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia