Nazwa przedmiotu: Characterization of Biomaterials (Biocompatibility)
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Gabriel Rokicki, dr inż. Paweł Parzuchowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 2
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. godziny kontaktowe 30h, w tym: a) obecność na wykładach – 15h, b) obecność na ćwiczeniach – 15h, 2. zapoznanie się ze wskazaną literaturą – 30h 3. przygotowanie i wygłoszenie prezentacji – 30h 4. przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie – 30h
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1. obecność na wykładach – 15h, 2. obecność na ćwiczeniach – 15h, Razem: 15h + 30h = 45h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
1 1 0 0 0 30
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: The goal of the course is to provide students with the knowledge of biomedical materials and their properties (physical properties, surface properties, biocompatibility and biodegradability). The lecture covers three main groups of biomedical materials: metals and their alloys, ceramics and their composites and polymers, co-polymers and their composites. The main areas of application and requirements for biomaterials will be given. ).
Treści merytoryczne: The lecture covers three main groups of biomedical materials: metals and their alloys, ceramics and their composites and polymers, co-polymers and their composites. The main areas of application and requirements for biomaterials will be given.
Metody oceny: Written examination and presentation
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. M. Blicharski, Wstęp do inżynierii materiałowej, WNT, Warszawa 2003. 2. R. Pampuch, Materiały ceramiczne, PWN, 1988. 3. H. Saechtling, Tworzywa sztuczne – poradnik, WNT,1995. 4. D. Żuchowska, Polimery konstrukcyjne, WNT, 2000. 5. B. D. Ratner, A.S. Hoffman, Biomaterials Science, an Introduction to Materials in Medicine, Academic Press, London, 1996.
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia