Nazwa przedmiotu:
Separation Processes in Biotechnology
Wykładowca:
prof dr hab. Andrzej Kołtuniewicz
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
brak
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
-
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
angielski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
45
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady2h
  • Ćwiczenia1h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
brak
Limit liczby studentów:
-
Cele przedmiotu:
The objective of the course is to acquaint students with the processes of separation that are most relevant in Industrial Biotechnology. Biotechnology has growing economic importance as it enables the implementation of sustainable development policy with independence from fossil fuels production. With renewable resources receive more and more variety of biotech products in many industrial sectors as energy and fuel industry, the production of biopolymers and chemicals. The use of biomass as a basic industrial raw material and microorganisms and algae requires skillful use of various separation processes in an efficient and cost-effective way. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z procesami separacyjnymi, które mają największe zastosowanie w Biotechnologii Przemysłowej. Biotechnologia ma rosnące znaczenie gospodarcze pozwala bowiem na realizację polityki zrównoważonego rozwoju i uniezależnienie produkcji od surowców kopalnych. Z surowców odnawialnych otrzymuje się coraz więcej rozmaitych produktów metodami biotechnologicznymi w wielu sektorach przemysłowych jak energetyka i przemysł paliwowy, produkcja biopolimerów i chemikaliów. Wykorzystanie biomasy jako podstawowego surowca przemysłowego oraz mikroorganizmów i alg wymaga umiejętnego stosowania rozmaitych procesów separacyjnych w sposób skuteczny i ekonomicznie opłacalny
Treści merytoryczne:
Program wykładu obejmuje charakterystykę procesów separacyjnych opisując poszczególne zastosowania w biotechnologii przemysłowej, na wstępnie omawiając najważniejsze sektory przemysłu, w których ma ona zastosowanie. Procesy separacyjne zostaną omówione zgodnie z ich podziałem na procesy dynamiczne (pod działaniem sił) oraz procesy dyfuzyjne. Do pierwszej grupy zalicza się przesiewanie, filtrowanie, sedymentację, wirówki, cyklony i hydrocyklony. Do grupy procesów dyfuzyjnych zalicza się klasyczne procesy jak, destylacje, ekstrakcje, absorpcję, adsorpcję, chromatografię, elektrodializę. Najnowszą grupą procesów separacyjnych stanowią tzw. procesy hybrydowe, które są najbardziej skuteczne i najtańsze. Do tej grupy można zaliczyć biosorpcję, kontaktory membranowe, separację afinitywną, i separację enancjomerów. Wszystkie te procesy separacyjne mogą być stosowane do rozdzielania białek, enancjomerów, sterylizacji, usuwania ksenobiotyków i toksyn, produkcji energii odnawialnej i biopaliw, hodowli ciągłej alg. Charakterystyka procesów separacyjnych zostanie uzupełniona zasadami doboru podstawowych urządzeń separacyjnych stosowanych w biotechnologii przemysłowej oraz najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie. 1. Zastosowania procesów separacyjnych w biotechnologii 2. Konwencjonalne procesy jednostkowe w inżynierii bioprocesowej 3. Procesy hybrydowe i zasady ich tworzenia 4. Procesy do separacji białek 5. Procesy do separacji mikroorganizmów 6. Dobór procesów aparatów separacyjnych w różnych zastosowaniach
Metody oceny:
Kolokwium pisemne Egzamin w przypadku nieobecności na kolokwium
Egzamin:
nie
Spis zalecanych lektur:
1. Materiały dostarczone przez wykładowcę.(PowerPoint) 2. Książka: A.B. Koltuniewicz, Sustainable Process Engineering - Prospects and Opportunities, DE GRUYTER 2014, ISBN 978-3-11-030875-4, http://www.degruyter.com/view/product/204407 3. Rozdział w książce: A. B. Koltuniewicz, Process Engineering for Sustainability, Chapter 6.34 7.1, in: Encyclopedia of Life Support Systems, Ed. Badran, A., UNESCO 2011,ISBN0 9542989-0-X, http://www.eolss.net/ebooklib
Witryna WWW przedmiotu:
-
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt W01
Ma rozszerzoną wiedzę (w języku angielskim) przydatną do zrozumienia podstaw fizycznych i chemicznych procesów separacji w inżynierii chemicznej i procesowej
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt W02
Ma ugruntowaną wiedzę (w języku angielskim) niezbędną do sporządzania bilansów masy, składnika i energii z uwzględnieniem zjawisk przenoszenia pędu, masy i energii
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt U01
Potrafi wykonać pełen projekt procesowy z uwzględnieniem zasad integracji i intensyfikacji procesowej
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt U02
Potrafi stosować różne techniki procesów rozdzielania mieszanin.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt K01
Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykorzystaniem zawodu inżyniera
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium
Efekt K02
Potrafi przekazać informacje o osiągnięciach inżynierii chemicznej i procesowej w języku angielskim w sposób powszechnie zrozumiały
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium