Nazwa przedmiotu:
Wykłady obieralne
Wykładowca:
-
Typ przedmiotu:
Obowiązkowy
Poziom kształcenia:
Studia II stopnia
Program:
Biotechnologia
Grupa:
Obowiązkowe
Kod przedmiotu:
-
Semestr:
2 / rok ak. 2015/2016
Punkty ECTS:
3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia:
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język wykładowy:
polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:
Łączna liczba godzin w semestrze:
45
Liczba godzin rodzajów zajęć tygodniowo:
  • Wykłady3h
  • Ćwiczenia0h
  • Laboratorium0h
  • Projekt0h
  • Lekcje komputerowe0h
Wymagania wstępne:
-
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu:
-
Treści merytoryczne:
-
Metody oceny:
-
Egzamin:
tak
Spis zalecanych lektur:
-
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia