Nazwa przedmiotu: Wykłady obieralne
Wykładowca: -
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: -
Semestr: 2
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis):
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
3 0 0 0 0 45
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów:
Cele przedmiotu: -
Treści merytoryczne: -
Metody oceny: -
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: -
Witryna WWW przedmiotu:
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia