Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów technologicznych i biotechnologicznychów
Wykładowca: prof. dr hab. inż. Ludwik Synoradzki
Typ przedmiotu: Fakultatywny dowolnego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Biotechnologia
Grupa: Obieralne
Wydziałowy kod: brak
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Przygotowanie do egzaminu 20 godzin Studiowanie literatury 20 godzin
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykład 30 godzin, konsultacje 3 godziny
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem nakład pracy studenta: 73 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
2 0 0 0 0 30
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Po ukończeniu kursu student powinien: • mieć ogólną wiedzę teoretyczną na temat opracowywania technologii syntezy chemicznej pod kątem projektowania i wdrażania procesu chemicznego w skali przemysłowej, • umieć wykorzystać zaawansowaną wiedzę informatyczną w praktyce technologicznej, • umieć wykonać założenia do projektu prostej instalacji technologicznej przemysłu chemicznego, • umieć pozyskiwać informacje naukowe ze źródeł elektronicznych. Student po zaliczeniu: - zna elementy projektu procesowego oraz organizację cyklu badawczo-projektowo-wdrożeniowego - posiada zaawansowaną wiedzę informatyczną pozwalającą na efektywne wykorzystanie technik komputerowych i pakietów oprogramowania w praktyce technologicznej - potrafi wykonać założenia do projektu prostej instalacji technologicznej przemysłu chemicznego - potrafi posługiwać się zaawansowanymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi realizację zadań inżynierskich z zakresu technologii chemicznej - potrafi sprawnie posługiwać się dostępnymi źródłami literaturowymi - potrafi pracować samodzielnie studiując wybrane zagadnienie
Treści merytoryczne: Celem wykładu jest przedstawienie metodyki opracowywania technologii procesów chemicznych i biochemicznych w sposób kompleksowy, umożliwiający projektowanie i wdrażanie tych procesów w skali przemysłowej. Przedstawia się optymalną organizację cyklu badawczo-projektowo-wdrożeniowego oraz rolę projektu technologicznego w realizacji inwestycji przemysłowej.Waga podstawowych wyborów: koncepcji chemicznej czy biochemicznej, koncepcji technologicznej, skali produkcji. Podział na procesy i operacje jednostkowe. Elementy projektu procesowego, takie jak: schemat ideowy (block diagram), bilans masowy i cieplny, dobór aparatury, schemat technologiczny (flow sheet), opis przebiegu procesu, automatyzacja, zagrożenia i bezpieczeństwo pracy, kontrola analityczna, ochrona środowiska, korozja i materiałoznawstwo, założenia dla branż projektowych. Cykl realizacji inwestycji przemysłowej, ekonomika procesu, dojrzałość technologii do wdrożenia. Specyficzne przykłady realizacji procesów biotechnologicznych. Biosynteza przemysłowa – antybiotyki, enzymy: bioreaktory, wytwarzanie i wyodrębnianie produktów. Specyfika projektowania produkcji farmaceutycznych (procedury rejestracji leków, GMP).Podkreśla się potrzebę wykorzystania do projektowania technologicznego wiedzy zdobytej na wcześniejszych latach studiów. Wskazuje się na sposoby „myślenia technologicznego” i podejmowania decyzji. Informacje przekazywane w trakcie wykładu są potrzebne w realizacji Laboratorium Procesów Technologicznych i Biotechnologicznych na II semestrze.
Metody oceny: egzamin
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. S. Bretsznajder i inni, Podstawy ogólne technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1973 2. Podstawy biotechnologii przemysłowej, red. W. Bednarski, J. Fiedurek, WNT, Warszawa 2007 3. Projektowanie Procesów Technologicznych, cz. 1-4, red. L. Synoradzki, J. Wisialski, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003–2012 4. N. G. Anderson, Practical Process Research and Development, Academic Press, 2000, sec. ed. 2012
Witryna WWW przedmiotu: ch.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia