Nazwa przedmiotu: Materiały w budownictwie komunikacyjnym (IK, DS)
Wykładowca: Piotr Radziszewski, prof. dr hab. inż. Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MATBUKO
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): RAZEM 54 godz=2 ECTS: Wykład 12; laboratorium 12, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 5; zapoznanie z literaturą 5; przygotowanie do egzaminu, obecność na egzaminie 20.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykład 12, ćwiczenia laboratoryjne 12, RAZEM 24 godz=1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Obecność w laboratorium 12; przygotowanie do laboratorium 5; napisanie sprawozdania, weryfikacja 10 RAZEM 27 godz=1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 0 12 0 0 24
Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu technologii materiałów budowlanych. Znajomość podstaw technologii budownictwa komunikacyjnego.
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Poszerzenie zakresu wiedzy na temat: kruszyw, materiałów wiążących oraz kompozytów stosowanych w budownictwie drogowym, kolejowym i lotniskowym. Umiejętność doboru składu mieszanek związanych i niezwiązanych stosowanych do wzmacniania podłoża oraz podbudów drogowych, kolejowych i lotniskowych.
Treści merytoryczne: Kruszywa i materiały wiążące stosowane w budownictwie komunikacyjnym: rodzaje, technologia produkcji właściwości. Podłoża gruntowe pod nawierzchnie drogowe, kolejowe i lotniskowe. Podbudowy nawierzchni komunikacyjnych z mieszanek związanych i niezwiązanych. Dobór składu, właściwości, technologia wykonania warstwy. Ćwiczenia laboratoryjne z zakresu badania materiałów, doboru składów, oceny właściwości mieszanek związanych i niezwiązanych.
Metody oceny: Test i ustna obrona projektu
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Wyd. OW PW, Warszawa 2003;
[2] Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKiŁ, Warszawa 2007;
[3] Gaweł, M. Kalabińska, J. Piłat, Asfalty drogowe. WKiŁ, Warszawa 2001;
[4] Szajer R., Drogi żelazne. PWN, Warszawa 1970.
Witryna WWW przedmiotu: http://www.ztmind.il.pw.edu.pl/
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MATBUKOW1
Ma wiedzę z zakresu kruszyw, materiałów wiążących oraz kompozytów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym.
Sposób weryfikacji efektu: Test i ustna obrona projektu.
Efekt MATBUKOW2
Ma wiedzę z zakresu projektowania i wykonywania ulepszonych podłoży i podbudów konstrukcji nawierzchni budowli komunikacyjnych.
Sposób weryfikacji efektu: Test i ustna obrona projektu.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MATBUKOU1
Potrafi zaprojektować skład mieszanek związanych i niezwiązanych do warstw podłoza ulepszonego i warstw podbudowy.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie sprawozdania z badań laboratoryjnych i wykonanego projektu mieszanki
Efekt MATBUKOU2
Potrafi wdrożyć opracowaną technologię budowy dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni budowli komunikacyjnych
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie projektu technologii budowy warstw podbudowy

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MATBUKOK1
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie projektu