Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w inżynierii komunikacyjnej (IK, DS)
Wykładowca: Tadeusz Zieliński, dr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MEKIKDS
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 44 godz. = 2 ECTS: wykłady 24 godz., bieżąca nauka 10 godz., przygotowanie do sprawdzianu (lub przygotowanie referatu) 10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: wykłady.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 0 godz. = 0 ECTS:
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Poznanie nowoczesnych technik służących do wspomagania projektowania, budowy i utrzymania obiektów inżynierii komunikacyjnej (dróg samochodowych i szynowych).
Treści merytoryczne: Na kanwie procesu powstawania i eksploatacji ciągu komunikacyjnego wysokiej klasy przedstawienie zastosowania nowoczesnych technik w następujących zagadnieniach: • zebranie i przechowywanie informacji o terenie (fotogrametria lotnicza i satelitarna, skanery laserowe, GPS, systemy GIS), • wybór korytarza (ogólne zasady, zastosowanie metod heurystycznych, przykładowe rozwiązania), • numeryczny model terenu (zbieranie danych, zasady budowy i aproksymacji rzędnych), • szczegółowe określenie położenia osi (składanie z elementów, osie polinomialne, programy do projektowania geometrii), • optymalizacja (wg jednego kryterium, wielokryterialna, metody poszukiwania ekstremum, przykłady zastosowania w inżynierii komunikacyjnej), • wybór wariantu (analiza wielokryterialna), systemy oceny projektu (IHSDM), • modelowanie obiektów komunikacyjnych (podstawowe pojęcia, typy modeli, stosowane metody matematyczne m.in. teoria masowej obsługi, symulacja, proces badań symulacyjnych, przykłady zastosowania w inżynierii komunikacyjnej), • zarządzanie procesem projektowania, • dziedziny pokrewne (hałas, emisja spalin itp.), • budowa (sterowanie maszynami), • eksploatacja (telematyka, banki sieci drogowych), • prezentacje najnowszych wersji oprogramowania lub sprzętu, • przegląd nowinek.
Metody oceny: • sprawdzian pisemny na ostatnich zajęciach lub • referat (przedstawiony w czasie zajęć + konspekt w formie pisemnej).
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Wykłady, w formie prezentacji PowerPoint, na stronie http://wektor.il.pw.edu.pl/~zik > Materiały; tam też podana jest szczegółowa literatura do poszczególnych tematów.
Witryna WWW przedmiotu: http://wektor.il.pw.edu.pl/~zik/ > Materiały
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEKIKDSW1
Ma ogólną wiedzę o zastosowaniu nowoczesnych technik w inżynierii komunikacyjnej
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian zaliczeniowy

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEKIKDSU1
potrafi wykorzystać nowoczesne techniki stosowane w inżynierii komunikacyjnej
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian zaliczeniowy

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEKIKDSK1
Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych.
Sposób weryfikacji efektu: sprawdzian zaliczeniowy