Nazwa przedmiotu: Budowle podziemne (IK, DS)
Wykładowca: Prof. Anna Siemińska – Lewandowska, dr Wojciech Grodecki, mgr inż. Urszula Tomczak
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: BUPODZ
Semestr: 3
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 25 godz. = 1 ECTS: wykłady 8 godz., studia literatury i przygotowanie do zaliczenia 17 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 15 godz. = 0,6 ECTS: wykład 8 godz., konsultacje 7 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 15 godz. = 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
8 0 0 0 0 8
Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien zaliczyć następujące przedmioty: podstawy budownictwa podziemnego, geologię, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli i geotechnikę.
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi metodami budowy tuneli kolejowych i stacji podziemnych
Treści merytoryczne: Wykład:
  1. Metoda berlińska budowy tuneli.
  2. Metoda stropowa budowy tuneli i dużych obiektów podziemnych.
  3. Technologia ścian szczelinowych.
  4. Metoda tarczowa - tarcze - klasyfikacja, konstrukcja tarcz zmechanizowanych TBM, zasady drążenia tuneli tarczą.
  5. Monitorowanie oddziaływania głębokich wykopów i tuneli na obiekty sąsiednie i środowisko.
Metody oceny: Zaliczenie pisemne z tematyki wykładów i podanej literatury.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Stamatello H. – Tunele i miejskie budowle podziemne;
[2] Bartoszewski, Lessaer – Tunele i przejścia podziemne w miastach;
[3] Jarominiak – Lekkie konstrukcje oporowe;
[4] Wiłun Z. – Zarys geotechniki;
[5] Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych, wydanie III – Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
[6] B.P. Metroprojekt: Wydzielenia geotechniczne i normowe wartości parametrów gruntów występujących w rejonie I linii metra w Warszawie;
[7] Dembicki E. – Parcie, odpór i nośność gruntu;
[8] Siemińska-Lewandowska A. – Głębokie wykopy,projektowanie i wykonawstwo;
[9] Prasa techniczna: Inżynieria i Budownictwo, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, Tunneling and underground Space Technology, Tunnels and Tunnelling, Tunel.
Witryna WWW przedmiotu: www.wektor.il.pw.edu.pl/~idim/zgibp/zbp
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDPODZU1
Potrafi wybrac właściwą technologię i metodę wykonania tunelu kolejowego lub metra oraz stacji podziemnej
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDPODZK1
Ma świadomośc konieczności współpracy w obszarze zagadnień budownictwa podziemnego
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis