Nazwa przedmiotu: Drogi szybkiego ruchu I
Wykładowca: Andrzej Cielecki, dr inż. Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: DROSR1
Semestr: 3
Punkty ECTS: 3
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady - 8 h Ćwiczenia projektowe - 16 h Konsultacje - 8 h Praca własna nad projektem - 16 h Zapoznanie sie z literaturą - 20 h Razem 68h = 3 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady - 8 h Ćwiczenia - 16 h Konsultacje - 8 h Razem 32 h = 1,5 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Ćwiczenia projektowe - 16 h Praca własna nad projektem - 16 h Razem 32 h = 1,5 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
8 0 0 16 0 24
Wymagania wstępne: Opanowane treści przedmiotu: Drogi i ulice I
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Przedstawienie wiadomości z zakresu projektowania dróg szybkiego ruchu (dsr) oraz węzłów. Opis związków między funkcjami dsr a ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem. Przedstawienie zagadnień związanych z projektowaniem węzłów.
Treści merytoryczne: Wykłady (8 godz.): Funkcje dróg szybkiego ruchu (DSR). Sieć dróg szybkiego ruchu i jej powiązania z pozostałymi drogami. Ogólne warunki projektowania: techniczne i ruchowe, ekonomiczne i finansowe, środowiskowe, estetyki, zwiazane z utrzymaniem (2 godz.). Parametry techniczne projektowania: predkość projektowa, miarodajna, obciążenie nawierzchni dróg i obiektów mostowych, dostępność DSR, warunki widoczności. DSR w przekroju poprzecznym, w przekroju podłużnym i w planie sytuacyjnym (2 godz.). Wyposażenie dróg ruchu szybkiego ( odwodnienie, organizacja i zarządzania ruchem, miejsca obsługi podróżnych i poboru opłat) (2 godz.). Węzły. Elementy i typy węzłów. Ogólne wymagania (1 godz.). Przegląd typów węzłów (2 godz.). Zasady doboru schematu węzła (1 godz.). Ćwiczenia projektowe (16 godz.): Koncepcja węzła drogowego. Opracowanie wariantów, wybór wariantu.
Metody oceny: • Wykonanie i obrona projektu • Egzamin pisemny
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: • Wytyczne projektowania dróg I, II klasy technicznej. GDDP, Warszawa, 1995. • Inżynieria ruchu drogowego. Stanisław Gaca, Suchorzewski Wojciech, Tracz Marian, WKŁ, 2008. • Węzły drogowe i autostradowe. Krystek Ryszard. WKiŁ, 2008. • Rozporządzenie MTiGM z dnia 14 maja 1999r (DZ.U. nr 43) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. • Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Wprowadzenie. GDDKiA, Warszawa 2000. • Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zagadnienia Techniczne. GDDKiA, Warszawa 2002. • Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I i II. GDDKiA, Warszawa 2001. • Odwodnienie dróg. Roman Edel. WKŁ 2006. • Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. DZ. U., załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003.
Witryna WWW przedmiotu: www.il.pw.edu.pl/~zik
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt DROSR1U1
Potrafi przeprowadzić analizę wielokryterialną wariantowych rozwiązań. Potrafi projektować plan i profil DSR. Potrafi projektować wyposażenie DSR. Potrafi wykonać projekt koncpecyjny DSR i dokonać wyboru wariantu
Sposób weryfikacji efektu: egzamin

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt DROSR1K1
Potrafi przedstawić opracowane warianty rozwiązań w prezentacjach społecznych
Sposób weryfikacji efektu: egzamin