Nazwa przedmiotu: Projektowanie lotnisk
Wykładowca: Piotr Olszewski, prof. dr hab. inż.
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: PRLOT
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: 12 godz. wykłady + 12 godz. ćwiczenia projektowe + 16 godz. praca samodzielna + 5 godz. konsultacje + 5 godz. przygotowanie do kolokwium.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1,0 ECTS: 12 godz. wykłady + 12 godz. ćwiczenia projektowe.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 30 godz. = 1,2 ECTS: 12 godz. ćwiczenia projektowe + 13 godz. praca samodzielna + 5 godz. konsultacje.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 0 0 12 0 24
Wymagania wstępne: Wiedza obejmująca: zasady projektowania i eksploatacji elementów infrastruktury transportu (drogi, mosty,…).
Limit liczby studentów: 1 grupa 15-30 osobowa
Cele przedmiotu: Zapoznanie studenta z zagadnieniami planowania i projektowaniem portów lotniczych. Przygotowanie do udziału w pracach studialnych, planistycznych i projektowych.
Treści merytoryczne: Tematyka wykładów - 12 godzin 1. Klasyfikacja lotnisk 2. Ruch na lotniskach: pasażerowie, ładunki, operacje startów i lądowania 3. Elementy inżynierii ruchu lotniczego: zarządzanie przestrzenią powietrzną 4. Lokalizacja lotnisk: położenie w stosunku do źródeł i celów ruchu, warunki terenowe, warunki meteorologiczne, możliwości dojazdu, ochrona środowiska. 5. Funkcje i schemat portu lotniczego. 6. Drogi startowe i kołowania: schematy, zasady projektowania. 7. Terminale: klasyfikacja, wariantowe rozwiązania. 8. Obsługa portu lotniczego: układ drogowy, transport zbiorowy, parkowanie. 9. Ochrona środowiska przed uciążliwością lotniska. Ćwiczenia projektowe - 12 godzin Uproszczony projekt układu dróg startowych (DS) i kołowania (DK) a w tym: 1. Analiza zapotrzebowania na usługi transportu lotniczego w danym obszarze. 2. Analiza róży wiatrów i wybór azymutu drogi startowej. 3. Wybór lokalizacji lotniska na mapie 1:25000 z uwzględnieniem przyszłej niwelety DS. 4. Analiza stosunków wodno gruntowych obszaru lokalizacji ze szczególnym uwzględnieniem odwodnienia obszaru DS, DK i płyty przeddworcowej. 5. Uproszczony szkic dróg startowych, kołowania, dworca lotniczego. 6. Szkic podłączenia lotniska do istniejącej sieci drogowej w skali 1:5000. 7. Szkic rozmieszczenia sygnalizacji świetlnej i radionawigacyjnej lotniska
Metody oceny: Kolokwium zaliczeniowe i projekt uproszczony
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Malarski M. Inżynieria ruchu lotniczego. Politechnika Warszawska. Warszawa 2006. Świątecki A., Nita P. Świątecki P. Lotniska. Wyd. ITWL. Warszawa1999. Student otrzymuje (w formie elektronicznej) pliki z prezentacjami na wykładach.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt PROLOTW1
Zna podstawy inżynierii ruchu lotniczego oraz projektowania lotnisk, w tym klasyfikację lotnisk, zasady lokalizacji lotnisk, zasady rozmieszczania elementów lotniska: dróg startowych, dróg kołowania i dworców lotniczych
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium zaliczeniowe

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt PROLOTU1
Potrafi wykonać uproszczony projekt układu dróg startowych i kołowania lotniska a w tym: analizę popytu, wybór lokalizacji lotniska, wybór azymutu drogi startowej, szkic dróg startowych i kołowania, dworca lotniczego oraz podłączenia lotniska do sieci drogowej.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie i zaliczenie projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt PROLOTK1
Potrafi prowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów lotnisk.
Sposób weryfikacji efektu: Dyskusja w grupie