Nazwa przedmiotu: Inżynieria procesów produkcyjnych I
Wykładowca: Jacek Nitka, Dr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: INZPR1
Semestr: 1
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 44 godz. = 2 ECTS: wykłady 24 godz., przygotowanie do zliczenia 20 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 2 ECTS: wykłady.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa.
Limit liczby studentów: Zgodnie z ustaleniami dziekanatu WIL
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu inżynierii produkcji budowlanej.
Treści merytoryczne: Wykłady :
  1. Zasady produkcji przemysłowej i realizowanej na terenie budów - dotyczące prefabrykatów i innych wyrobów z betonu; technologia i organizacja produkcji; proces produkcyjny, proces technologiczny; cykl produkcyjny; działanie techniczne, operacje, procesy częściowe (4).
  2. Struktura i systematyka działań technicznych, charakterystyka działań technicznych, w wybranych pracach częściowych (2).
  3. Metody organizacji produkcji występujące w różnych układach zmian; moc i zdolność produkcyjna jednostek organizacyjnych, powiązanie funkcyjne dotyczące różnych działań technicznych przy różnych metodach organizacji produkcji (5).
  4. Technologia i organizacja procesu formowania; techniki zagęszczania mieszanki betonowej, rodzaje stosowanych urządzeń (5).
  5. Technologia i organizacja początkowego dojrzewania betonu; wpływ czynników atmosferycznych; istota i metody obróbki cieplnej betonu; stosowane urządzenia technologiczne; wpływ tego procesu na parametry jakości technologicznej betonu (5).
  6. Techniki procesowe w produkcji zbrojeń dla prefabrykatów żelbetowych (1).
  7. Techniki procesowe w produkcji elem. strunobetonowych; stosowane urządzenia technologiczne (2).
  8. Techniki procesowe w produkcji elem. kablobetonowych; stosowane urządzenia technologiczne (2).
  9. Technologia i organizacja produkcji mieszanek betonowych, stosowane urządzenia technologiczne (2).
  10. Zasady projektowania procesów produkcyjnych (2).
Metody oceny: Wykład - test składającym się z 15 pytań w czasie 45 minut; zaliczenie powyżej 8 pkt.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] G. Chrabczyński - Technologia betonów w prefabrykacji,
[2] K. Cieszyński - Procesy Podstawowe,
[3] M. Smirnow, A. Chuda, J. Nitka, S. Wróblewski Technologia prefabrykatów budowlanych z serii Przemysłowa Produkcja Prefabrykatów, PWN – 1990.
Czasopisma naukowo – techniczne, Referaty konferencji naukowych.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt INZPR1W1
Wpisz opis
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt INZPR1U1
Wpisz opis
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt INZPR1K1
Wpisz opis
Sposób weryfikacji efektu: Wpisz opis