Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem
Wykładowca: Janusz Kulejewski, Dr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: ZARZAD
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): - udział w wykładach: 12 x 1 godz. = 12 godz. - przygotowanie do kolejnych wykładów (przejrzenie materiałów z wykładu i dodatkowej literatury, próba rozwiązania miniproblemów sformułowanych na wykładzie): 20 godz. -udział w konsultacjach związanych z realizacją projektu: 12 x 1 godz. = 12 godz. - realizacja zadań projektowych: 12 godz. - przygotowanie do kolokwium oraz obecność na kolokwium: 4 godz. + 1 godz.= 5 godz. RAZEM: 61 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 12+12+1=25godz. 25godz./30 godz./ECTS=ok.1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 12+12+5=29godz. 29godz./30 godz./ECTS=ok.1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 0 0 12 0 24
Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień budownictw
Limit liczby studentów: Zgodnie z ustaleniami dziekanatu WIL
Cele przedmiotu: Zapoznanie ze specjalnymi metodami i technikami zarządzania w budownictwie i kształcenie zdolności samodzielnego zastosowania poznanych elementów systemu zarządzania jakością
Treści merytoryczne: Wykłady: 1. Wprowadzenie (podstawowe pojęcia i rozwój koncepcji zarządzania jakością; normy i certyfikaty ISO 9000 w branży budowlanej na świecie i w Polsce), 2. Współczesne podejście do zarządzania jakością (planowanie jakości, zapewnienie jakości, sterowanie jakością,) 3. Zasady zarządzania jakością wg standardu ISO 9000 w firmie i w przedsięwzięciu oraz zasady budowy systemu z zarządzania jakością godnie z wymagania PN-EN ISO 9000 ( podejście procesowe na różnych etapach przedsięwzięcia, dokumentowanie systemu, audit wewnętrzny, certyfikacja,) 4. Zarządzanie jakością w branży budowlanej ( rola inwestora i pozostałych uczestników przedsięwzięcia, identyfikacja i opisywanie procesów, plan jakości) 5. Inne znormalizowane systemy zarządzania (zarządzanie środowiskowe, zarządzanie bezpieczeństwem pracowników) 6. Zasady europejskiego systemu oceny zgodności (dyrektywy nowego podejścia, znak CE, moduły procedur oceny zgodności, akredytacja, certyfikacja) 7. System oceny zgodności w Polsce (podstawy prawne, system oceny zgodności wyrobów budowlanych, akredytacja laboratoriów, certyfikacja znormalizowanych systemów zarządzania, certyfikacja wyrobów) Ćwiczenia: Zaprojektowanie przez zespół 2-osobowy wybranych elementów systemu zarządzania jakością wg PN EN ISO 9001 dla „wirtualnej” firmy działającej w branŜy budowlanej
Metody oceny: Zaliczenie przedmiotu następuje po oddaniu i obronieniu projektu i zdaniu kolokwium z wykładów. Kolokwium składa się z odpowiedzi na 10 pytań testowych w czasie 60 minut. Każdą odpowiedź ocenia się od 0 do 1 pkt.; maksymalny wynik – 10 pkt. Zaliczenie kolokwium: suma punktów powyżej 5,0
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: „Menedżer jakości” – Praca zbiorowa pod redakcją Jana Bagińskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000; Komentarz do norm ISO 9000:2000 - PKN, Warszawa 2001; ISO 9000:2000 – Wybór i stosowanie – ISO, PKN -Warszawa, 2001 Aktualne ustawy: o normalizacji, o badaniach i certyfikacji, o systemie oceny zgodności, o ogólnym bezpieczeństwie produktów, o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny; Aktualne normy PN-EN ISO, dotyczące podstaw i terminologii zarządzania jakością, wymagań dla systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZARZADW1
Zna zasady zarządzania jakością wg standardu ISO 9000 w firmie i w przedsięwzięciu oraz zasady budowy systemu z zarządzania jakością godnie z wymagania PN-EN ISO 9000. Rozumie istotę podejścia procesowego w zakresie działań projakościowych na różnych etapach przedsięwzięcia budowlanego. Zna zasady dokumentowania systemu zarządzania jakością. Rozumie cel auditu wewnętrznego i certyfikacji.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z wykładów i obrona cwiczenia projektowego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZARZADU1
Potrafi zaprojektować wybrane elementy systemu zarządzania jakością wg PN EN ISO 9001 w firmie budowlanej. Potrafi ocenić zagrożenia dla ludzi i środowiska przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdrożyć odpowiednie działania zapobiegawcze.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z wykładów i obrona cwiczenia projektowego

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt ZARZADK1
Potrafi pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem. Ma świadomość potrzeby zrównoważonego rozwoju w budownictwie.
Sposób weryfikacji efektu: Kolokwium z wykładów i obrona cwiczenia projektowego