Nazwa przedmiotu: Mechanika Konstrukcji IPB
Wykładowca: Grzegorz Dzierżanowski, dr hab. inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MECHKO
Semestr: 2
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 86 godzin = 4 ECTS: wykład (16 godzin), ćwiczenia (16 godzin), konsultacje na miejscu i na odległość (8 godzin), powtórzenie materiału z przedmiotów poprzedzających (5 godzin), przygotowanie do zajęć w czasie semestru (24 godziny), przygotowanie do kolokwium (3 godziny), rozwiązanie zadania projektowego (5 godzin), przygotowanie do egzaminu (5 godzin), egzamin (3 godziny).
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 40 godzin = 2 ECTS: wykład (16 godzin), ćwiczenia (16 godzin), konsultacje na miejscu i na odległość (8 godzin).
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 46 godzin = 2 ECTS: powtórzenie materiału z przedmiotów poprzedzających (5 godzin), przygotowanie do zajęć w czasie semestru (24 godziny), przygotowanie do kolokwium (3 godziny), rozwiązanie zadania projektowego (5 godzin), przygotowanie do egzaminu (5 godzin), egzamin (3 godziny).
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 8 0 8 0 32
Wymagania wstępne: Umiejętność posługiwania się dowolnym programem matematycznych obliczeń numerycznych w zakresie rachunku macierzowego. Podstawowe umiejętności z zakresu algorytmizacji i programowania obliczeń. Rozumienie podstawowych zasad energetycznych mechaniki. Rozumienie i umiejętność rozwiązywania zagadnień w zakresie statyki konstrukcji prętowych, ujętych w programie studiów I stopnia WIL PW, w szczególności Metody Sił i Metody Przemieszczeń.
Limit liczby studentów: do decyzji Dziekana
Cele przedmiotu: Znajomość teorii i umiejętność stosowania metod obliczeniowych statyki konstrukcji z prętów smukłych w zakresie rusztów o węzłach sztywnych oraz prętów zakrzywionych w planie, belek podpartych sprężyście i belek na sprężystym podłożu typu Winklera, ram płaskich z prętów połączonych sprężyście.
Treści merytoryczne: Teoria i metody obliczeniowe statyki konstrukcji z prętów smukłych w zakresie w zakresie rusztów o węzłach sztywnych oraz prętów zakrzywionych w planie, belek podpartych sprężyście i belek na sprężystym podłożu typu Winklera, ram płaskich z prętów połączonych sprężyście.
Metody oceny: Kolokwium (90 minut), którego tematem jest zagadnienie statyki rusztów o węzłach sztywnych oraz prętów zakrzywionych w planie. Praca projektowa, której tematem jest analiza statyczna belki na sprężystym podłożu typu Winklera. Egzamin pisemny (120 minut) obejmujący trzy zagadnienia omawiane w trakcie kursu. Egzamin ustny
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur:
Witryna WWW przedmiotu: mk.il.pw.edu.pl
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MECHKOW1
Znajomość i rozumienie koncepcji rozwiązywania wybranych zadań statyki konstrukcji prętowych z uwzględnieniem sprężystości podpór i połączeń.
Sposób weryfikacji efektu: Część opisowa pracy projektowej. Egzamin.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MECHKOU1
Umiejętność formułowania zadań statyki wybranych konstrukcji prętowych. Umiejętność interpretacji uzyskanych wyników. Umiejętność samodzielnego zastosowania właściwych metod obliczeniowych w odniesieniu do zadania statyki konstrukcji prętowych z uwzględnieniem sprężystości podpór i połączeń.
Sposób weryfikacji efektu: Część obliczeniowa pracy projektowej. Egzamin.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MECHKOK1
Samodzielna praca polegająca na rozwiązaniu zadania statyki.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena poprawności obliczeń i interpretacji otrzymanych wyników oraz przejrzystości opisu pracy projektowej.