Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w inżynierii produkcji budowlanej
Wykładowca: Jacek Zawistowski, Mgr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: MEKOIP
Semestr: 2
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 16 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń oraz 68 godzin pracy własnej studenta = 100 godzin = 4 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 16 godzin wykładu i 16 godzin ćwiczeń = 32 godzin = 1,5 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 68 godzin pracy własnej studenta = 3 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 16 0 0 0 32
Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Zaznajomienie studentów z zastosowaniem programów wspomagających zarządzanie projektami na podstawie programów Microsoft Project lub Primavera P5/(6) i ich odniesieniem do projektów inwestycyjnychbudowlanych.
Treści merytoryczne: 1. Miejsce programu Microsoft Project w cyklu życia projektu 2. Okno programu i opis projektu 3. Tworzenie i edycja harmonogramu projektu 4. Zarządzanie zasobami (zasoby pracy, zasoby materiałowe, czas, koszty) 5. Ocena wykorzystania przydzielonych zasobów i ich bilansowanie (odciążanie) 6. Praktyczne aspekty optymalizacji harmonogramu z przydzielonymi zasobami 7. Elementy prezentacji i dokumentowania projektu – tablice, widoki i raporty (standardowe i użytkownika) 8. Plany bazowe 9. Śledzenie realizacji projektu 10. Wymiana danych z innymi aplikacjami (MS Office, programy wspierające kosztorysowanie, PERT Chart, PERT Master, WBS Pro, etc.) Dostosowanie programu do własnych potrzeb
Metody oceny: Zaliczenie na podstawie oceny samodzielnie rozwiązanego przez studenta zadania zarządczego. Ocena może być podwyŜszona przez prowadzącego za aktywność podczas zajęć.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: 1. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (PMBOK® Guide 3rd Edition). Wyd. polskie MTDC, Warszawa, 2006 2. Zieliński B.; Microsoft Project 2003 i 2007 w praktyce. Część 1 – Wprowadzenie. PROED, 2006 PMBOK® Guide Construction Extension. PMI, 2007
Witryna WWW przedmiotu: brak
Uwagi dotyczące przedmiotu: brak

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt Zaliczenie ćwiczeń projektowych
Zna wybrane programy komputerowe wspomagające procesy budowlane zgodnie z profilem specjalności.
Sposób weryfikacji efektu: MEKOIPW1

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEKOIPU1
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie ćwiczeń projektowych

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MEKOIPK1
Potrafi pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem oraz określać priorytety służące realizacji zadań.
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie ćwiczeń projektowych