Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe w języku obcym IPB
Wykładowca: dr D.Walasek
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Obowiązkowe
Wydziałowy kod: SEMNARO
Semestr: 4
Punkty ECTS: 1
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): 1. Godziny kontaktowe - 8 h: - obecność na zajęciach seminaryjnych - 7 h. - współprowadzenie zajęć - 1 h. 2. Przygotowanie do zajęć - 14 h. 3. Zapoznanie się ze wskazaną literaturą - 8 h. Razem nakład pracy studenta - 30 h = 1 ECTS.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Godziny kontaktowe - 8 h: - obecność na zajęciach seminaryjnych - 7 h. - współprowadzenie zajęć - 1 h. Razem nakład pracy studenta - 8 h = 0,5 ECTS.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 1. Godziny kontaktowe - 1 h: - współprowadzenie zajęć - 1 h. 2. Przygotowanie do zajęć - 14 h. Razem nakład pracy studenta - 15 h = 0,5 ECTS.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 8 0 0 0 8
Wymagania wstępne: brak
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Prezentacja materiałów do przygotowywanej pracy dyplomowej.
Treści merytoryczne: W zależności od realizowanych tematów prac dyplomowych.
Metody oceny: Obecność oraz forma i treść prezentacji.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: W zależności od realizowanych tematów prac dyplomowych.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt

Sposób weryfikacji efektu:

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMNAROU1
W oparciu o samodzielnie zebrane i przestudiowane materiały potrafi przeanalizować wybrany temat związany z tematyką pracy dyplomowj zreferować go i dyskutować w języku obcym
Sposób weryfikacji efektu: prezentacja ustna tematyki pracy dyplomowej w języku obcym uznanym za język komunikacji międzynarodowej

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt SEMNAROK1
Potafi twórczo i samodzielnie rozwiązywać postawione zadanie. Umie rzetelnie interpretować wyniki własne i innych. Potrafi formułować i prezentować wyniki swojej pracy
Sposób weryfikacji efektu: prezentacja ustna tematyki pracy dyplomowej w języku obcym uznanym za język komunikacji międzynarodowej