Nazwa przedmiotu: Remonty i modernizacje budynków
Wykładowca: Mieczysław Kalinowski, mgr inż., Wojciech Terlikowski, dr inż., Ewa Sobczyńska, mgr inż., Kacper Wasilewski, mgr inż.
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: REMOBU
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: 16 godz. wykładów + 8 godz. ćwiczeń + 26 godz. praca własna studenta
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: 16 godz. wykładów + 8 godz. ćwiczeń.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 34 godz. = 1 ECTS: 8 h ćwiczeń + 26 h praca własna studenta.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 8 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne.
Limit liczby studentów: 1 grupa 15-30 osobowa
Cele przedmiotu: Przygotowanie inżyniera do pracy w zawodzie projektanta-konstruktora w zakresie prac remontowych i modernizacyjnych. Celem przedmiotu jest nauczenie metod oraz praktycznych zasad:
 • analizy stanu istniejących budynków, z uwzględnieniem oceny stopnia zużycia budynku;
 • poprawy istniejącego stanu technicznego elementów technicznych budynku;
 • modernizacji budynków;
 • bezpieczeństwa realizacji robót remontowych i modernizacji.
 • Treści merytoryczne:
  1. Analiza budynków Czynniki wpływające na proces starzenia, trwałość budynków i elementów budynku w czasie. Ocena stopnia zużycia budynku. Badania i ocena konstrukcji budynku i jakości wbudowanych materiałów.
  2. Sposoby poprawy istniejącego stanu technicznego elementów budynku. Wzmacnianie posadowienia. Wzmacnianie i wymiana pionowych elementów konstrukcji: ścian, filarów, słupów. Wzmacnianie i wymiana stropów. Wzmacnianie i wymiana dachów. Likwidacja rys i zabezpieczenie przed rysami.
  3. Modernizacja budynków Wpływ projektowanych zmian funkcjonalnych na konstrukcję budynku Zasady wykonywania otworów w ścianach i stropach budynków. Sposoby wzmacniania elementów konstrukcji w miejscu projektowanych otworów. Zasady projektowania wzmocnień.
  4. Zasady bezpiecznej realizacji projektowanych robót remontowych i modernizacyjnych Kolejność wykonywania robót. Tymczasowe zabezpieczenia konstrukcji. Materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót. Warunki BHP przy wykonywaniu robót.
  Metody oceny: Wykonanie zadanych ćwiczeń projektowych.
  Egzamin: nie
  Spis zalecanych lektur: Skrypty , publikacje:
  [1] Poradnik – Remonty i modernizacja budynków. Wyd. Arkady 1987;
  [2] E. Masłowski, D. Spiżewska: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Wyd. Arkady 2000;
  [3] Wł. Lenkiewicz: Naprawy i modernizacja obiektów budowlanych. Oficyna Wydawnicza PW 1998.
  Witryna WWW przedmiotu: -
  Uwagi dotyczące przedmiotu:

  Przedmiotowe efekty kształcenia

  Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

  Efekt REMOBUW1
  Wiedza dotycząca metod oraz praktycznych zasad: <li>analizy stanu istniejących budynków, z uwzględnieniem oceny stopnia zużycia budynku; <li>poprawy istniejącego stanu technicznego elementów technicznych budynku; <li>modernizacji budynków; <li>bezpieczeństwa realizacji robót remontowych i modernizacji.
  Sposób weryfikacji efektu: Obecność na zajęciach oraz wykonanie zadanych ćwiczeń projektowych.

  Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

  Efekt REMOBUU1
  Umiejętność analiza stanu istniejącego budynku oraz określenie stanu zużycia budynku. Umiejętność doboru techniki i technologii oraz wykonanie projektu wzmocnienia elementów konstrukcyjnych budynków.
  Sposób weryfikacji efektu: Obecność na zajęciach oraz wykonanie zadanych ćwiczeń projektowych.

  Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

  Efekt REMOBUK1
  Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, określać priorytety służące realizacji zadań. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę. Ma świadomość wartości przedsiębiorczości w działaniach i myśleniu inżynierskim.
  Sposób weryfikacji efektu: Obecność na zajęciach oraz wykonanie zadanych ćwiczeń projektowych.