Nazwa przedmiotu: Mosty metalowe I
Wykładowca: Prof. zw. dr hab. inż. Henryk Zobel
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Mosty i Budowle Podziemne
Wydziałowy kod: MOMET1
Semestr: 1
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 100 godz. = 4 ECTS: obecność na wykładach 24 godz., obecność na zajęciach projektowych 24 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 12 godz., zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10 godz., wykonanie projektu 20 godz., przygotowanie do egzaminu i obecność na egzaminie 10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 48 godz. = 2 ECTS: obecność na wykładach 24 godz., obecność na zajęciach projektowych 24 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 56 godz. = 2 ECTS: obecność na zajęciach projektowych 24 godz., przygotowanie do zajęć projektowych 12 godz., wykonanie projektu 20 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 24 0 48
Wymagania wstępne: Tytuł inżyniera
Limit liczby studentów: Brak
Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie teorii, projektowania, budowy i utrzymania mostów metalowych oraz umiejętności zastosowania do rozwiązywania postawionych zadań związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.
Treści merytoryczne: Wykłady:
 1. Literatura i normy.
 2. Materiały stosowane w mostach stalowych.
 3. Połączenia w mostach stalowych.
 4. Mosty belkowe o przekroju otwartym. Kształtowanie i konstrukcja.
 5. Mosty belkowe o przekroju zamkniętym. Kształtowanie i konstrukcja.
 6. Zasady obliczeń statycznych i wymiarowania mostów belkowych.
 7. Teoria zespolenia typu „stal – beton”.
 8. Konstrukcje mostów zespolonych. Łączniki zespolenia.
 9. Teoria pomostów stalowych.
 10. Konstrukcja pomostów stalowych.
 11. Mosty kratowe. Kształtowanie i konstrukcja.
 12. Zasady obliczeń statycznych i wymiarowania kratownicy mostowej.
Ćwiczenia projektowe: Projekt budowlany z elementami projektu wykonawczego mostu z pomostem ortotropowym.
Metody oceny: Wykonanie projektu mostu stalowego z pomostem ortotropowym. Egzamin pisemny i ustny.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] Czudek H., Pietraszek T.: Stalowe pomosty użebrowane. Obliczenia i Konstruowanie. Arkady, Warszawa 1978;
[2] Furtak K.: Mosty zespolone. PWN. Kraków 1999;
[3] Karlikowski J., Sturzbecher K.: Mosty stalowe. Mosty belkowe i zespolone. Przewodnik do ćwiczeń. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 1998;
[4] Madaj A., Wołowicki W.: Budowa i utrzymanie mostów. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 2001;
[5] Ryżyński A., Wołowicki W., Skarżewski, Karlikowski J.: Mosty Stalowe. PWN. Warszawa - Poznań 1984;
[6] Szelągowski F.: Mosty metalowe. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. Warszawa 1966 (Część I) i 1972 (Część II);
[7] Biliszczuk J. i inni: Projektowanie stalowych kładek dla pieszych, Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2004.
Witryna WWW przedmiotu: www.il.pw.edu.pl/~zm
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET1W1
Posiada szeroką wiedzę o mostach stalowych, począwszy od materiału poprzez rodzaje konstrukcji (mosty o dźwigarach blachownicowych, kratownicowych, zespolone z płytą żelbetową lub pomostem ortotropowym) z uwzględnieniem detali połączeń i metody analizy połączeń oraz całych konstrukcji, aż do sposobów ich wznoszenia. Aspekty związane z projektowaniem zna od strony wymaganych przepisów projektowych.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie projektu mostu stalowego z pomostem ortotropowym. Egzamin pisemny i ustny.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET1U1
Potrafi zaprojektować stalowy most drogowy o schemacie belki wieloprzęsłowej z dźwigarem blachownicowym i pomostem ortotropowym.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie projektu mostu stalowego z pomostem ortotropowym. Egzamin pisemny i ustny.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MOMET1K1
Potrafi zaprojektować stalowy most drogowy o schemacie belki wieloprzęsłowej z dźwigarem blachownicowym i pomostem ortotropowym.
Sposób weryfikacji efektu: Uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie projektu.