Nazwa przedmiotu: Zabezpieczanie stateczności ścian wykopów
Wykładowca: Prof. dr hab.Anna Siemińska – Lewandowska, dr inż. Monika Mitew-Czajewska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Mosty i Budowle Podziemne
Wydziałowy kod: ZABEZ2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 16 godz., ćwiczenia projektowe 8 godz., przygotowanie i obecność na egzaminie 10 godz., zapoznanie z literaturą 5 godz., przygotowanie do projektu 11 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 38 godz. = 1,5 ECTS: wykład 16 godz., ćwiczenie projektowe 8 godz., konsultacje projektu 11 godz., egzamin 3 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 25 godz. = 1,0 ECTS: ćwiczenia projektowe 8 godz., przygotowanie i obrona projektu 17 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 0 0 8 0 24
Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien zaliczyć następujące przedmioty: budowle podziemne, Metoda Elementów Skończonych
Limit liczby studentów: 15
Cele przedmiotu: W wyniku zaliczenia przedmiotu student nabywa wiedzę niezbędną do wykonawstwa głębokich wykopów w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym, kotew gruntowych, innych technologii i systemów zapewniania stateczności takich jak gwoździowanie, iniekcja strumieniowa, palisady oraz projektowania na podstawie norm polskich i europejskich.
Treści merytoryczne:
 • Metody realizacji głębokich wykopów w miastach.
 • Sposoby zabezpieczania stateczności ścian głębokich wykopów.
 • Ocena przemieszczeń ścian wykopów oraz przylegającego terenu.
 • Technologia kotew gruntowych.
 • Technologia ścian szczelinowych.
 • Gwoździowanie gruntu – technologia i projektowanie: Iniekcja strumieniowa, Palisady, Geosyntetyki, Grunt zbrojony. Ćwiczenia:
  1. zasady wyznaczania obciążeń ścian głębokich wykopów
  2. zasady projektowania zakotwień iniekcyjnych;
  3. rozwiązywanie zadanych zagadnień projektowych;
 • Metody oceny: Wykonanie i obrona projektu konsultowanego podczas semestru oraz kolokwium zaliczeniowe. Egzamin pisemny.
  Egzamin: nie
  Spis zalecanych lektur: [1] Jarominiak – Lekkie konstrukcje oporowe;
  [2] Wiłun Z. – Zarys geotechniki;
  [3] Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych, wydanie III – Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
  [4] Thiel H. – Mechanika skał;
  [5] Dembicki E. – Parcie, odpór i nośność gruntu;
  [6] Siemińska-Lewandowska A. – Przemieszczenia kotwionych ścian szczelinowych;
  [7] B.P. Metroprojekt: Wydzielenia geotechniczne i normowe wartości parametrów gruntów występujących w rejonie I linii metra w Warszawie;
  [8] PN-EN 1537 marzec 2002 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Kotwy gruntowe;
  [9] PN-EN 1538 marzec 2002 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściany szczelinowe;
  [10] World Tunnelling and Subsurface Excavation (miesięcznik The Mining Journal Ltd, London);
  [11] Tunnel (International Journal for Underground Construction – Official Journal of the STUVA, Cologne);
  [12] Tunnels et Ouvrages Souterrains (Association Francaise des Travaux Souterrain AFTES);
  [13] Bulletin de Liaison des Laboratoires des Ponts et Chaussees (LCPC Paris, France);
  [14] materiały konferencyjne z kongresów ITA. [15] strona internetowa ITA AITES (International Tunnelling Associacion) - www.ita-aites.org
  Witryna WWW przedmiotu: www.wektor.il.pw.edu.pl/~idim/zgibp/zbp
  Uwagi dotyczące przedmiotu:

  Przedmiotowe efekty kształcenia

  Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

  Efekt ZABEZ2W1
  Ma wiedzę o sposobach zapewniania stateczności ścian głębokich wykopów, zna metody budowy i zasady projektowania obudów
  Sposób weryfikacji efektu: na podstawie projektu

  Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

  Efekt ZABEZ2U1
  Potrafi, uwzględniając warunki gruntowe i możliwości technologiczne dobrać i zaprojektować właściwą obudowę głębokiego wykopu
  Sposób weryfikacji efektu: na podstawie projektu

  Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

  Efekt ZABEZ2K1
  Potrafi współpracować z zespołem i ma świadomość wpływu budowy wykopu na sąsiednie obiekty i środowisko
  Sposób weryfikacji efektu: w pracy nad projektem