Nazwa przedmiotu: Budowle podziemne II
Wykładowca: Prof. Anna Siemińska – Lewandowska, dr Wojciech Grodecki, dr Monika Mitew-Czajewska
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Mosty i Budowle Podziemne
Wydziałowy kod: BUDPO2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 4
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 100 godz. = 4 ECTS: wykład 24 godz., ćwiczenia projektowe 8 godz., przygotowanie i obrona projektu 20 godz., obliczenia komputerowe i weryfikacja obliczeń 20 godz., zapoznanie z literaturą 15 godz., przygotowanie i obecność na egzaminie 13 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 24 godz., ćwiczenia projektowe 8 godz., konsultacje projektu 8 godz., konsultacje obliczeń komputerowych 10 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 48 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia projektowe 8 godz., przygotowanie i obrona projektu 20 godz., obliczenia komputerowe i weryfikacja obliczeń 20 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 8 0 32
Wymagania wstępne: Przed rozpoczęciem nauki przedmiotu, student powinien zaliczyć następujące przedmioty: podstawy budownictwa podziemnego, geologię, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli i geotechnikę.
Limit liczby studentów: Brak
Cele przedmiotu: W wyniku zaliczenia przedmiotu student nabywa wiedzę niezbędną do projektowania i wykonawstwa budowli podziemnych tzn. tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych, tuneli drążonych tarczami zmechanizowanymi oraz znajomość technologii i podstaw projektowania głębokich wykopów w budownictwie komunikacyjnym i ogólnym.
Treści merytoryczne: Wykłady:
  1. Szyby tunelowe.
  2. Metody tarczowe, klasyfikacja; tarcza niezmechanizowana - obudowa tubingowa; tarcze zmechanizowane (TBM) - tarcza zawiesinowa (SS), zasady zapewniania stateczności przodka, budowa, zasady funkcjonowania; tarcza wyrównywanych ciśnień gruntowych (EPB), zasady zapewniania stateczności przodka, budowa, zasady funkcjonowania; kryteria wyboru tarcz- techniczne, ekonomiczne; obudowa segmentowa tuneli wykonywanych za pomocą tarcz zmechanizowanych.
  3. Tunele pływające - wady i zalety.
  4. Wpływ tunelowania na środowisko.
  5. Rurociągi podziemne - zasady projektowania.
  6. Elementy mechaniki skał w zastosowaniu do budownictwa podziemnego - klasyfikacja masywów skalnych Protodiakonowa, Terzaghiego, RQD Deera, Bieniawskiego, Bartona; klasyfikacja skał AFTES - kryteria doboru obudowy tymczasowej wyrobisk podziemnych.
Ćwiczenia: Wykonanie projektu ściany szczelinowej: koncepcja, wybór optymalnych przekrojów, ocena geologii i geotechniki, wymiarowanie ścian i obliczenia w każdej fazie realizacji – metoda stropowa i półstropowa część rysunkowa i obliczeniowa.
Metody oceny: Ocena pracy studenta na podstawie wykonanego projektu konsultowanego podczas semestru oraz obrony i kolokwium zaliczeniowego. Egzamin pisemny i ustny.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] Stamatello H. – Tunele i miejskie budowle podziemne;
[2] Bartoszewski, Lessaer – Tunele i przejścia podziemne w miastach;
[3] Jarominiak – Lekkie konstrukcje oporowe;
[4] Wiłun Z. – Zarys geotechniki;
[5] Warunki techniczne wykonywania ścian szczelinowych, wydanie III – Instytut Badawczy Dróg i Mostów;
[6] B.P. Metroprojekt: Wydzielenia geotechniczne i normowe wartości parametrów gruntów występujących w rejonie I linii metra w Warszawie;
[7] Thiel H. – Mechanika skał;
[8] Dembicki E. – Parcie, odpór i nośność gruntu;
[9] Siemińska-Lewandowska A. –Głębokie wykopy, projektowanie i wykonawstwo;
[10] Siemińska-Lewandowska A. – Przemieszczenia kotwionych ścian szczelinowych [11] Ou Ch. - Deep excavation. Theory and practice [12] Hajnal I., Marton J., Regele Z. - Construction of diaphragm walls [13] Puller M. - Deep excavation [14] Chapman D, Metje N., Stark A. - Introduction to Tunnel Construction [15] Prasa techniczna: Inżynieria i Budownictwo, Inżynieria Morska i geotechnika, Budownictwo Górnicze i Tunelowe [16] International technical press: Tunnels and Tunnelling, Tunnel, World Tunnelling, Gallerie e grandi opere sotterranee, Tunnels et espace soutterrain, Geomechaniecs and Tunnelling, GeoZone, Tunnelling journal, ATS Journal, Tunel [17] strona internetowa ITA AITES (International Tunnelling Associacion) - www.ita-aites.org normy i czasopisma techniczne.
Witryna WWW przedmiotu: www.wektor.il.pw.edu.pl/~idim/zgibp/zbp
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDPO2W1
Student ma wiedzę o metodach budowy i projektowaniu tuneli i podziemnych obiektów kubaturowych, zna normy i przepisy
Sposób weryfikacji efektu: na podsatwie egzaminu pisemnego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDPO2U1
Potrafi wybrać metodę budowy i zaprojektować obudowę tunelu
Sposób weryfikacji efektu: na podstawie projektu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDPO2K1
Potrafi współpracowac z zespołem i rozumie jakie są oddziaływania budowli podziemnych na otoczenie
Sposób weryfikacji efektu: w pracy nad projektem