Nazwa przedmiotu: Budownictwo wysokie i systemowe
Wykładowca: dr inż. Wojciech Terlikowski
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: BUDWYS
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 16 godz.; ćwiczenia 8 godz.; praca z literaturą, przygotowanie do zaliczenia 26 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: wykład 16 godz., ćwiczenia 8 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 8 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Zaleca się, aby studenci posiadali podstawową wiedzę z zakresu mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów.
Nie stawia się formalnych wymagań.
Limit liczby studentów: 1 grupa 15-30 osobowa
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie i nauczenie zasad projektowania, wymiarowania i realizacji konstrukcji budynków wysokich i wysokościowych, z uwzględnieniem współzależności funkcji, formy i konstrukcji, w oparciu o analizę zrealizowanych obiektów, w świetle zasad sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i norm.
W ramach przedmiotu przedstawione są zasady wymiarowania konstrukcji budowlanych i ich elementów, ze szczególnym uwzględnieniem uproszczonych metod inżynierskich, analizy sztywności przestrzennej budynków, obciążeń normalnych i wyjątkowych, w tym pożaru oraz możliwości komputerowego wspomagania projektowania.
Treści merytoryczne: ● Czynniki wpływające na racjonalne kształtowanie konstrukcji (funkcja, materiał, technologia, trwałość i inne).
● Ustroje konstrukcyjne budynków wielokondygnacyjnych wysokościowych: mieszkalnych, hotelowych, biurowych, handlowych, parkingów, wysokich wielofunkcyjnych.
● Zapewnienie sztywności przestrzennej budynku na działanie sił pionowych i poziomych – kształtowanie konstrukcji, analiza obciążeń normalnych i wyjątkowych.
● Metody wykonywania budynków żelbetowych, stalowych i żelbetowo-stalowych.
● Schematy obliczeniowe i metody wyznaczania sił przekrojowych – metody analityczne, inżynierskie, uproszczone, wspomaganie komputerowe.
● Wymiarowanie układów konstrukcyjnych budynków wysokościowych i ich elementów.
● Elementy obudowy i wykończenia budynku.
● Wybrane przykłady zrealizowanych systemów konstrukcyjnych.
Metody oceny: Wykonanie prezentacji zrealizowanego budynku wysokościowego z omówieniem technologii wykonania, zagadnień konstrukcyjnych i materiałowych. Wykonanie projektu zawierającego wymiarowanie głównych elementów konstrukcyjnych układu nośnego budynku wysokościowego.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Śeńczykowski W.: Budownictwo ogólne, t.1-3. Arkady, Warszawa;
[2] Sieczkowski J. Kapela M..: Projektowanie konstrukcji budynków wielokondygnacyjnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003;
[3] Polskie normy budowlane i eurokody.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDWYSW1
Wiedza na temat zasad projektowania, wymiarowania i realizacji konstrukcji budynków wysokich i wysokościowych, z uwzględnieniem współzależności funkcji, formy i konstrukcji, w oparciu o analizę zrealizowanych obiektów, w świetle zasad sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i norm.
Sposób weryfikacji efektu: Uczęszczanie na zajęcia, wykonanie projektu, obrona projektu.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDWYSU1
Umiejętności wymiarowania konstrukcji budowlanych i ich elementów, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania metod uproszczonych inżynierskich, analizy sztywności przestrzennej budynków, obciążeń normalnych i wyjątkowych, w tym pożaru oraz możliwości komputerowego wspomagania projektowania.
Sposób weryfikacji efektu: Uczęszczanie na zajęcia, wykonanie i obrona projektu.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt BUDWYSK1
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole nad wyznaczonym zadaniem, określać priorytety służące realizacji zadań. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Rozumie znaczenie odpowiedzialności w działalności inżynierskiej, w tym rzetelności przedstawianych wyników swoich prac i ich interpretacji.
Sposób weryfikacji efektu: Uczęszczanie na zajęcia, wykonanie i obrona projektu.