Nazwa przedmiotu: Certyfikacja energetyczna budynków
Wykładowca: dr inż. Agnieszka Kaliczuk-Wietecka
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: CEENBU
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: ćwiczenia 24 godz., ...
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: ćwiczenia 24 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 24 godz. = 1 ECTS: ćwiczenia 24 godz., ...
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
0 24 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Przedmiot prowadzony jest przy założeniu, że studenci posiadają wiedzę z przedmiotu Budownictwo Ogólne, Materiały Budowlane i Fizyka Budowli (sem V i VII)
Limit liczby studentów: 1 grupa do 30 osób
Cele przedmiotu: Student nabywa umiejętności oceny parametrów energetycznych budynków oraz wykonywania certyfikatu energetycznego. Poznaje treść podstawowych aktów prawnych dotyczących oszczędności energii w budownictwie. Nabyta wiedza jest podstawą do wykonania pracy dyplomowej.
Treści merytoryczne: 1. Certyfikacja obiektów – pojęcia podstawowe:
- nieodnawialna energia pierwotna EP,
- energia końcowa EK,
- energia pomocnicza,
- energia użytkowa,
- współczynniki nakładu.
2. Aktualny stan prawny i normatywny.
3. Podstawy teoretyczne.
4. Metodologia wykonywania obliczeń.
5. Omówienie dostępnego oprogramowania.
6. Przygotowanie certyfikatu energetycznego dla budynku.
Metody oceny: Pracą semestralną jest wykonanie świadectwa energetycznego dla małego budynku mieszkalnego.
Zajęcia kończą się kolokwium.
Końcową ocenę z przedmiotu otrzymują studenci na podstawie oceny z kolokwium i oceny z pracy semestralnej.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Skrypty, publikacje, normy, ustawy: 1. Dyrektywa Europejska EPD 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. z późniejszymi rekastami
2. Rozporządzenie Ministra w sprawie metodologii sporządzania świadectw energetycznych.
3. PN-EN ISO 6946
4. PN-EN ISO 12831
5. EN ISO 13370
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 w sprawie warunków technicznych…… (DzU z 2002 r. nr 75 poz.690 z późniejszymi nowelizacjami)
Miesięczniki: „Materiały budowlane”, „Izolacje”, „Doradca energetyczny”.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt CEENBUW1
Zna zjawiska przepływu ciepła przez przegrody budowlane, potrafi zbilansować energię użytkową dla budynku, policzyć energię końcową, pomocniczą i pierwotną oraz ich wskaźniki ...
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie certyfikatu energetycznego małego budynku jednorodzinnego i kolokwium zaliczeniowe

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt CEENBUU1
Potrafi sporządzić certyfikat energetyczny małego budynku mieszkalnego.
Sposób weryfikacji efektu: Wykonanie certyfikatu energetycznego małego budynku jednorodzinnego i kolokwium zaliczeniowe

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt CEENBUK1
W wyniku pracy własnej potrafi zastosować zdobytą wcześniej wiedzę.
Sposób weryfikacji efektu: prezentowanie ćwiczenia