Nazwa przedmiotu: Diagnostyka obiektów budowlanych
Wykładowca: dr inż. Andrzej Marecki
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: DIAGBUD
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady 16h, ćwiczenia 8h, przygotowanie projektu (ekspertyzy obiektu budowlanego) i obrona projektu 26h. Razem 50h = 2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady 16h, ćwiczenia 8h. Razem 24h = 1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Ćwiczenia 8h, przygotowanie projektu (ekspertyzy obiektu budowlanego) i obrona projektu 26h. Razem 34h = 1,5 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
16 8 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Zaleca się, aby studenci posiadali podstawową wiedzę z zakresu budownictwa ogólnego, mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów. Nie stawia się formalnych wymagań.
Limit liczby studentów: 2 grupy 15-30 osobowe
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie i nauczenie zasad oceny stanu technicznego budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz zasad sporządzania dedykowanej dokumentacji diagnostycznej.
Treści merytoryczne: • Wybrane zagadnienia architektoniczno - konstrukcyjne dotyczące budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej.
• Zagadnienia formalno - prawne związane z diagnostyką obiektów budowlanych.
• Przyczyny degradacji konstrukcji budowlanych, drewnianych, murowanych, betonowych i stalowych.
• Podstawowe metody diagnostyczne - niszczące i nieniszczące.
• Zasady planowania, przeprowadzania i nadzoru badań diagnostycznych in situ.
• Metodyka badań źródłowych, pomiarów inwentaryzacyjnych oraz dokumentowania graficznego i fotograficznego 2D i 3D.
• Zasady Interpretacji wyników wybranych badań diagnostycznych •Technika sporządzania ocen, opinii i ekspertyz technicznych.
Metody oceny: Wykonanie oceny stanu technicznego lub opracowanie zagadnienia dotyczącego problematyki diagnostycznej. Przedstawienie wyników pracy w postaci sprawozdania i obrona wyników podczasa prezentacji.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Żenczykowski W.: Budownictwo ogólne t. 1-3, Arkady, Warszawa,
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zkresu i formy projektu budowlaneg, Polskie normy budowlane.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: Treści kształcenia: • wybrane zagadnienia architektoniczno - konstrukcyjne związane z potrzebami inwentaryzacji budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej,
• praktyczne wykorzystanie znajomość wybranych zagadnień z geodezji i rysunku technicznego do realizacji zadań inwentaryzacyjnych,
• technika fotografii inwentaryzacyjnej 2D i 3D,
• zdolność czytania i analizowania dokumentacji źródłowej, opisów technicznych, dokumentacji powykonawczej, zapisów eksploatacyjnych,
• teoretyczne i praktyczne poznanie technik diagnostycznych, fizycznych, chemicznych oraz biologicznych,
• omówienie zastosowania technik termowizyjnych do diagnostyki budowli,
• zasady planowania, przeprowadzania i nadzoru badan diagnostycznych in situ,
• dyskusja wyników badań opartych na metodach niszczących i nieniszczących,
• zasady sporządzania dokumentacji diagnostycznej,
• znajomość norm i przepisów odnoszących się do zagadnień związanych z diagnostyka budowli,
• wykorzystanie diagnostyki obiektów budowlanych do zadań rewitalizacyjnych.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt DIAGOBW1
Zdobycie wiedzy dot. zagadnień praktycznych i formalnych związanych z oceną stanu technicznego ob. bud. oraz poznanie technik wykonywania opinii, ekspertyz i innych dokumentów powstających w procesie weryfikacji i oceny stanu konstrukcji budowlanej.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykorzystania zdobytej wiedzy podczas wykonywania obligatoryjnego zadania semestralnego.
Efekt DIAGOBW2
Wiadomości praktyczne i formalno-prawne dot. diagnostyki ob. budowlanych.
Sposób weryfikacji efektu: Wykorzystanie w zadaniu semestralnym - diagnostyka wybranego obiektu budowlanego lub ocena stanu technicznego.

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt DIAGOBU1
Potrafi: - przeprowadzić analizę dokumentacji źródłowej opisującej ob. bud. - wykonać dok. rysunkową (inwentaryzację), - opracować wyniki w formie sprawozdania i prezentacji.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena wykonania zadania semestralnego.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt DIAGOBK1
Potrafi pracować w grupie lub organizować pracę zespołu.
Sposób weryfikacji efektu: Ocena zespołowa wykonania pracy semestralnej.