Nazwa przedmiotu: Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe w budownictwie kubaturowym
Wykładowca: prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, dr inż. Marcin Niedośpiał, dr inż. Wioleta Barcewicz
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: KZESP
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz., praca nad zadaniami projektowymi – 20 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 30 godz. = 1 ECTS: wykład 15 godz., ćwiczenia 15 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem ... godz. = ... ECTS: ćwiczenia 15 godz., ...
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 12 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Wymagana jest wiedza z zakresu projektowania konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz mechaniki budowli i wytrzymałości materiałów (w zakresie kursu inżynierskiego).
Limit liczby studentów: 1 grupa do 30 osób
Cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy i umiejętności projektowania konstrukcji zespolonych stalowo – betonowych. W ramach przedmiotu przewidziano część teoretyczną (wykładową) i część praktyczną polegającą na wykonaniu prostych ćwiczeń projektowych (w zespołach 2-osobowych) z zakresu wymiarowania wybranych elementów konstrukcyjnych.
Treści merytoryczne: Rys historyczny zespolonych konstrukcji stalowo – betonowych, podstawowe materiały i stosowane pojęcia, zagadnienie odporności ogniowej konstrukcji zespolonych. Zasady konstruowania i wymiarowania wybranych elementów konstrukcyjnych – stropów, belek, łączników, słupów, węzłów. Przykłady obliczeniowe dla wybranych elementów.
Metody oceny: Ocenie podlega część wykładowa (na podstawie krótkiego testu przeprowadzanego na ostatnich zajęciach) oraz część ćwiczeniowa – na podstawie zaliczeń prostych zadań projektowych (2 zadania). Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z 3 cząstkowych ocen.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Kucharczuk Witold, Labocha Sławomir: „Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe budynków”, Warszawa, Arkady, 2007. Eurokody konstrukcyjne, a w szczególności: PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-8: Projektowanie węzłów.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt KZESPW1
Student zna zasady pracy i projektowania konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
Sposób weryfikacji efektu: Test zaliczeniowy

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt KZESPU1
Potrafi zaprojektować zespolone stalowo - betonowe elementy zginane i ściskane.
Sposób weryfikacji efektu: Poprawne wykonanie ćwiczeń projektowych.

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt KZESPK1
Potrafi określić kolejność zadań podczas wykonywania ćwiczenia projektowego oraz dobrać zespół i podzielić pracę w zespole.
Sposób weryfikacji efektu: Konsultowanie części lub całości projektu.