Nazwa przedmiotu: HES - Prawo budowlane
Wykładowca: Hubert Anysz, mgr inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: HES
Wydziałowy kod: HESPRA
Semestr: 2
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład 8 godz., praca własna studenta 12 godz., studiowanie literatury 15 godz., przygotowanie do zaliczenia 15 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 9 godz. = 0,5 ECTS: wykład 8 godz., konsultacje 1 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
8 0 0 0 0 8
Wymagania wstępne: Znajomość ogólnych zagadnień budownictwa
Limit liczby studentów: brak limitu
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego
Treści merytoryczne: Wykłady:
 1. Podstawowe akty prawne regulujące proces inwestycyjny i budowlany - ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane i tzw."specustawa" drogowa.
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jako wytyczne do projektu budowlanego.
 3. Przepisy techniczno –budowlane, zakres obowiązywania i możliwości odstępstw.
 4. Podstawowe akty wykonawcze - rozporządzenia.
 5. Dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.
 6. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i zasady uzyskiwania uprawnień.
 7. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
 8. Postępowanie przy projektowaniu i wykonawstwie robót budowlanych przy obiektach zabytkowych.
 9. Ochrona środowiska - ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.
 10. Utrzymanie obiektu budowlanego, okresowe kontrole stanu technicznego i osoby uprawnione do ich przeprowadzania.
 11. Katastrofy budowlane i postępowanie wyjaśniające.
 12. Organizacja służb administracji architektoniczno –budowlanej i nadzoru budowlanego.
 13. Odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa w budownictwie.
 14. Kierunki zmian w przepisach - Kodeks urbanistyczno-budowlany.
 15. Test sprawdzający.
Metody oceny: Wykład – sprawdzian końcowy w postaci testu zawierającego 14 pytań, zaliczenie powyżej 8 pkt.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: Akty prawne z komentarzami: ustawa Prawo Budowlane i inne ustawy oraz odpowiednie przepisy wykonawcze do ustaw zawarte w Dziennikach Ustaw, dowolne publikacje książkowe z tytułem „Prawo budowlane” wg aktualnego stanu prawnego
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt HESPRAW1
Zna zasady przygotowania inwestycji, realizacji robót i eksploatacji obiektów budowlanych
Sposób weryfikacji efektu: Test

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt Test
Potrafi przygotować dokumenty niezbędne do rozpoczęcia robót, dokumentowania prowadzonych robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego
Sposób weryfikacji efektu: HESPRAU1

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt HESPRAK1
Potrafi dzialać w kierunku doskonalenia przebiegu procesu inwestycyjnego
Sposób weryfikacji efektu: Test