Nazwa przedmiotu: Historia sztuki i cywilizacji (IPB, KB)
Wykładowca: Adam Dolot dr inż. arch., Piotr Bujak dr inż. arch., Marek Neubart mgr inż. arch.
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: HSZTCW
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: wykład i ćwiczenia 16 godz., studiowanie literatury 10 godz., przygotowanie do testu 10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 16 godz. = 0,5 ECTS: wykład i ćwiczenia.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 8 godz. = 0,5 ECTS: ćwiczenia.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
8 8 0 0 0 16
Wymagania wstępne: -
Limit liczby studentów: 80 osób
Cele przedmiotu: Celem prowadzonych zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami sztuki od okresu prehistorycznego do czasów współczesnych. Przedstawienie najważniejszych epok, stylów oraz najwybitniejszych twórców i ich dzieł mających zasadniczy wpływ na rozwój kulturowy i cywilizacyjny. Dodatkowym celem jest zwrócenie uwagi przyszłych inżynierów konstruktorów na problemy estetyki i uwrażliwienie na poszanowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego.
Treści merytoryczne: 1. Wprowadzenie. Sztuka w czasach prehistorycznych. Sztuka i cywilizacja Starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu. 2. Sztuka i cywilizacja Starożytnej Grecji. 3. Sztuka i cywilizacja Starożytnego Rzymu. 4. Sztuka wczesnochrześcijańska i bizantyjska. 5. Sztuka i cywilizacja wschodu – Islam, Chiny 6. Sztuka i cywilizacja średniowieczna. Okres romański. 7. Sztuka i cywilizacja średniowieczna. Gotyk. 8. Odrodzenie. Wielcy twórcy renesansowi. 9. Sztuka baroku. Mistrzowie malarstwa XVII wieku. 10. Schyłek baroku i rokoko. 11. Klasycyzm i romantyzm. 12. Akademicka sztuka XIX wieku i nurty przeciwstawne: realizm, impresjonizm, symbolizm. 13. Nowe kierunki w sztuce przełomu XIX/XX w do około połowy XX wieku: secesja, kubizm, ekspresjonizm, sztuka awangardowa, neoklasycyzm, sztuka abstrakcyjna 14. Sztuka drugiej połowy XX wieku. Kultura masowa.
Metody oceny: Wykłady zaliczane są jako sprawdzian testowy.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Dzieje sztuki w zarysie, Arkady, 1987; [2] Sztuka świata, Arkady, Warszawa 1989-2008; [3] Siedem wieków malarstwa europejskiego, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1991; [4] Gombrich Ernst M., O sztuce, Rebis 2009; [5] Olszewski Andrzej K., Dzieje sztuki polskiej 1890-1980, Warszawa 1989.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu: -

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt HSZTCWW1
Ma podstawową wiedzę na temat historii sztuki i rozwoju cywilizacji
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt HSZTCWU1
Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę studiując zalecane lektury przedmiotu.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt HSZTCWK1
Rozumie oddziaływanie pozatechnicznych - artystycznych i symbolicznych - elementów na rozwój cywilizacji.
Sposób weryfikacji efektu: kolokwium