Nazwa przedmiotu: Inżynieria ruchu II
Wykładowca: Andrzej Cielecki, dr inż. Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: IK - Planowanie i Inżynieria Ruchu
Wydziałowy kod: INRUCH2
Semestr: 4
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykłady 10 h, ćwiczenia projektowe 14 h, przygotowanie sprawozdań i projektu 20 h, konsultacje 5 h. Razem 49 h.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykłady 12 h, ćwiczenia projektowe 18 h, konsultacje 5 h. Razem 29 h = 1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Ćwiczenia projektowe, przygotowanie sprawozdań i projektu. Razem 30 h = 1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
10 0 0 14 0 24
Wymagania wstępne: Wiadomości i umiejętności opanowane w ramach przedmiotów: „Inżynieria komunikacyjna” (Studia I stopnia, rok II, sem. 3 i 4); „Inżynieria ruchu I” (Studia II stopnia, rok I, sem. 1).
Limit liczby studentów: brak limitu
Cele przedmiotu: Przekazanie praktycznie użytecznej wiedzy służącej nabyciu umiejętności prawidłowego i efektywnego stosowania zaawansowanych metod i środków organizacji i sterowania ruchem drogowym w projektowaniu i eksploatacji urządzeń komunikacyjnych.
Treści merytoryczne: Wykłady (10 godz.): Zaawansowane metody badań i pomiarów ruchu: techniki detekcji, analiza obrazu, pomiary prędkości, pojazdy śledzone, automatyczna detekcja zdarzeń. Analizy statystyczne danych z pomiarów ruchu, statystyczna ocena skuteczności spowalniania ruchu . Mikroskopowe i makroskopowe modele ruchu. Modele symulacyjne. Metody analizy przepustowości i oceny warunków ruchu: autostrady i węzły, odcinki przelatania, skrzyżowania bez sygnalizacji, ronda. Sterowanie ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej: optymalizacja sterowania, koordynacja sygnalizacji, sterowanie obszarowe. Parkowanie: badania akumulacji i czasów parkowania, szacowanie potrzeb i zarządzanie parkowaniem. Projekt (14 godz.): Przeprowadzenie pomiarów prędkości pojazdów i ich opracowanie statystyczne. Analiza przepustowości drogi: odcinek międzywęzłowy, odcinek przeplatania, pas włączeń/wyłączeń, skrzyżowanie bez sygnalizacji/rondo.
Metody oceny: Ocena pracy studenta na podstawie: • Sprawozdania z przeprowadzonych pomiarów prędkości i z ich analizy statystycznej. • Obliczeń przepustowości i warunków ruchu dla zadanych przypadków: odcinek międzywęzłowy drogi, odcinek przeplatania, pas włączeń/wyłączeń, skrzyżowanie bez sygnalizacji/rondo. • Kolokwium zaliczeniowego.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz – „Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka”. WKiŁ, Warszawa 2008, „Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej” – GDDKiA Warszawa 2004, „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Dz. U. RP, załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.
Witryna WWW przedmiotu: -
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt INRUCH2W1
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie inżynierii ruchu drogowego i zarządzania ruchem. Ma pogłębioną wiedzę o projektowaniu elementów infrastruktury komunikacyjnej.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i obrona projektu oraz sprawdzian z materiału wykładowego

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt INRUCH2U1
Potrafi zaplanować i zaprojektować rozwiązania elementów infrastruktury komunikacyjnej zgodnie z zasadami inżynierii ruchu drogowego i z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych, używając właściwych narzędzi obliczeniowych i modelowych z dziedziny inżynierii ruchu drogowego.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i obrona projektu oraz sprawdzian z materiału wykładowego

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt INRUCH2K1
Potrafi pracować samodzielnie i współpracować w zespole. Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów działalności inżyniera komunikacji, w tym wpływu na środowisko.
Sposób weryfikacji efektu: wykonanie i obrona projektu oraz sprawdzian z materiału wykładowego