Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo i zarządzanie ruchem
Wykładowca: Piotr Olszewski, prof. dr hab. inż.
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: IK - Planowanie i Inżynieria Ruchu
Wydziałowy kod: BiZRUCH
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 54 godz. = 2 ECTS: wykłady 12 godz., ćwiczenia projektowe 12 godz.; studia i przygotowanie do zaliczenia 15 godz., praca nad projektem 15 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: wykłady 12 godz., ćwiczenia projektowe 12 godz.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Razem 27 godz. = 1 pkt ECTS: ćwiczenia projektowe 12 godz., praca nad projektem 15 godz.
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 0 0 12 0 24
Wymagania wstępne: Wiadomości i umiejętności opanowane w ramach przedmiotów: „Inżynieria komunikacyjna” (Studia I stopnia, rok II, sem. 3 i 4); „Inżynieria ruchu I” (Studia II stopnia, rok I, sem. 1).
Limit liczby studentów: 30
Cele przedmiotu: Przekazanie wiedzy służącej nabyciu umiejętności prawidłowego i efektywnego stosowania metod i środków organizacji i sterowania ruchem drogowym w projektowaniu i eksploatacji systemów zarządzania ruchem z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Treści merytoryczne: Wykłady (12 godz.):
  1. Klasyfikacja i przyczyny wypadków drogowych. Statystyki i trendy wypadkowości.
  2. Analizy i metody statystyczne oceny poprawy bezpieczeństwa.
  3. Środki techniczne i organizacyjne, programy poprawy BRD.
  4. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego: geometria i organizacja ruchu.
  5. Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu: piesi i rowerzyści.
  6. Zarządzanie ruchem: nowoczesne cele, metody i techniki.
  7. Inteligentne Systemy Transportowe ITS: podział na obszary funkcjonalne.
  8. Zarządzanie ruchem w miastach: obszarowe sterowanie sygnalizacją świetlną, organizacja ruchu w centrum, zarządzanie parkowaniem, informowanie użytkowników.
  9. Zarządzanie ruchem na drogach szybkiego ruchu: dozowanie wjazdu, sterowanie prędkością, znaki zmiennej treści, informowanie kierowców.
Projekt (12 godz.):
Audyt BRD: analiza wypadków, audyt geometrii i organizacji ruchu.
Koordynacja sterowania na ciągu skrzyżowań.
Metody oceny: Ocena pracy studenta na podstawie:
• Sprawozdania z przeprowadzenia audytu BRD obejmującego: analizę wypadków, audyt geometrii i organizacji ruchu.
• Projektu koordynacji sterowania ruchem na ciągu skrzyżowań za pomocą sygnalizacji świetlnej.
• Egzaminu pisemnego.
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: [1] S. Gaca, W. Suchorzewski, M. Tracz – „Inżynieria ruchu drogowego – teoria i praktyka”. WKiŁ, Warszawa 2008;
[2] „Instrukcja dla Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” – GDDKiA Warszawa 2009;
[3] „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Dz. U. RP, załącznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.;
[4] „Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu ZEUS” – praca zbiorowa pod redakcją R. Krystka, WKiŁ, Warszawa 2010 r.
Witryna WWW przedmiotu: http://pele.il.pw.edu.pl/moodle/course/view.php?id=53
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt BiZRUCHW1
Zna klasyfikację i przyczyny wypadków drogowych, statystyki i trendy wypadkowości oraz analizy i metody statystyczne oceny poprawy bezpieczeństwa.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt BiZRUCHW2
Zna środki techniczne i organizacyjne poprawy BRD, zasady przeprowadzania audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zasady poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin
Efekt BiZRUCHW3
Zna nowoczesne cele, metody i techniki zarządzania ruchem w miastach oraz na drogach szybkiego ruchu; zna klasyfikację i funkcje Inteligentnych Systemów Transportowych.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt BiZRUCHU1
Potrafi przeprowadzić audyt BRD, w tym analizę wypadków oraz audyt geometrii i organizacji ruchu.
Sposób weryfikacji efektu: Sprawozdanie
Efekt BiZRUCHU2
Potrafi zaprojektować koordynację sterowania na ciągu skrzyżowań.
Sposób weryfikacji efektu: Raport

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt BiZRUCHK1
Potrafi prowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektów bezpieczeństwa ruchu
Sposób weryfikacji efektu: dyskusja w grupie