Nazwa przedmiotu: Technologia budowy dróg
Wykładowca: Piotr Radziszewski, prof. dr hab. inż. Zespół Technologii Materiałów i Nawierzchni Drogowych
Typ przedmiotu: Obowiązkowy
Poziom przedmiotu:
Program: Budownictwo
Grupa: IK - TechnologiaBudowy Dróg
Wydziałowy kod: TEBUDR
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Wykład 15, ćwiczenia 15, przygotowanie do zajęć 10, zapoznanie z literaturą 10, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu, obecność na zaliczeniu 10 RAZEM 60 godz.=2 ECTS
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Wykład 15, ćwiczenia 15 RAZEM 30 godz.=1 ECTS
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym Obecność na ćwiczeniach 15, przygotowanie do ćwiczeń 10, napisanie sprawozdania 5, RAZEM 25 godz.=1 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
12 12 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Wiadomości z zakresu technologii materiałów i nawierzchni drogowych oraz konstrukcji nawierzchni dróg, autostrad, lotnisk i obiektów mostowych.
Limit liczby studentów: bez limitu
Cele przedmiotu: Zapoznanie z technologią wykonania nawierzchni asfaltowych i betonowych. Wyrobienie umiejętności poszukiwania literatury, przygotowania prezentacji, publicznego referowania i udziału w dyskusji.
Treści merytoryczne: Nowoczesne technologie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych. Technologia układania i zagęszczania mieszanek asfaltowych w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni. Nowoczesne technologie wykonania nawierzchni sztywnych. Nowoczesne metody badawcze warstw nawierzchni drogowych w czasie budowy i po wykonaniu. Nowe rozwiązania technologiczne w zakresie budowy nawierzchni specjalnych: boisk, placów zabaw, ścieżek rowerowych. Ćwiczenia: przygotowanie samodzielnych prezentacji z zakresu najnowszych technologii budowy dróg.
Metody oceny: Egzamin pisemny Test i ustna obrona sprawozdania z laboratorium
Egzamin: tak
Spis zalecanych lektur: 1. Kalabińska M., Piłat J., Radziszewski P., Technologia materiałów i nawierzchni drogowych. Wyd. OW PW, Warszawa 2003. 2. Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe. WKiŁ, Warszawa 2010. 3. Gaweł I., Kalabińska M., Piłat J., Asfalty drogowe. WKiŁ, Warszawa 2001. 4. Materiały z konferencji krajowych i międzynarodowych, czasopisma, internet, raporty badawcze, akty prawne
Witryna WWW przedmiotu: http://www.ztmind.il.pw.edu.pl/
Uwagi dotyczące przedmiotu:

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: wiedza (profil ogólnoakademicki)

Efekt TEBUDRW1
Ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii produkcji, układania i zagęszczania kompozytów w warstwach konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie przedmiotu
Efekt TEBUDRW2
Ma wiedzę dotyczącą nowoczesnych metod badawczych warstw nawierzchni drogowych w czasie budowy i eksploatacji.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie przedmiotu

Kategoria: umiejętności (profil ogólnoakademicki)

Efekt TEBUDRU1
Potrafi stosując nowoczesne technologie prowadzić budowę związaną z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie przedmiotu
Efekt TEBUDRU2
Potrafi ocenić jakość wykonanych róbót drogowych.
Sposób weryfikacji efektu: Zaliczenie przedmiotu

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt TEBUDRK1
Potrafi pracować indywidualnie i w zespole
Sposób weryfikacji efektu: zaliczenie przedmiotu