Nazwa przedmiotu: Mosty niekonwencjonalne
Wykładowca: prof. zw. dr hab. inż. Henryk Zobel
Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego wyboru
Poziom przedmiotu: zaawansowany
Program: Budownictwo
Grupa: Przedmioty do wyboru
Wydziałowy kod: MostNiek
Semestr: 3
Punkty ECTS: 2
Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów kształcenia(opis): Razem 50 godz. = 2 ECTS: 24 godziny kontaktowe - obecność na wykładach, zapoznanie się ze wskazaną literaturą 16 godz., przygotowanie do zaliczenia i obecność na zaliczeniu 10 godz.
Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: Razem 24 godz. = 1 ECTS: obecność na wykładach.
Język Wykładowy: Polski
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym 0 ECTS
Wykłady (tygodniowo) Ćwiczenia (tygodniowo) Laboratoria (tygodniowo) Projekty (tygodniowo) Lekcje komputerowe (tygodniowo) Suma godzin
24 0 0 0 0 24
Wymagania wstępne: Zaliczone przedmioty: Mosty Metalowe I, Podpory mostowe, Mosty drewniane i kompozytowe.
Limit liczby studentów: brak
Cele przedmiotu: Przekazanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie teorii, projektowania, budowy i utrzymania mostów podwieszonych oraz kształcenie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości
Treści merytoryczne:
  1. Obciążenia mostowe według norm europejskich.
  2. Mosty zabytkowe.
  3. Mosty w ciągu linii kolejowych dużych prędkości.
  4. Mosty ruchome.
  5. Fundamenty mostowe.
  6. Trwałość mostów.
  7. Zagadnienia hydrologiczne w mostach.
Metody oceny: Zaliczenie pisemne.
Egzamin: nie
Spis zalecanych lektur: [1] Ryall M.J., Parke G.A.R., Harding J.E.: Manual of Bridge Engineering. Thomas Telford Publishing. London 2000;
[2] Wai-fah Chen, Lian Duan: Bridge Engineering Handbook. CRC Press. London, New York 2000;
[3] Szelągowski F.: Mosty Metalowe. Część II. WKŁ. Warszawa 1972;
[4] PN EN 1990, PN EN 1991, PN EN 1992-2, PN EN 1993-2, PN EN 1994-2, PN 1995-2;
[5] Odpowiednie przepisy dotyczące mostów wydane przez Ministerstwo Transportu (Infrastruktury) oraz PKP PLK.
Witryna WWW przedmiotu: www.il.pw.edu.pl/~zm
Uwagi dotyczące przedmiotu: Należy studiować czasopisma:
Inżynieria i Budownictwo, Drogi i Mosty, Mosty, Obiekty Inżynierskie, Structural Engineering International, Bridge, Der Stahlbau, Journal of Bridge Engineering, Preceedings of ICE - Bridge Engineering, Travoaux.

Przedmiotowe efekty kształcenia

Kategoria: kompetencje (profil ogólnoakademicki)

Efekt MostNiekK1
Umie zaprezentować szerokiemu gronu nietypowe rozwiązania mostowe w przystępny sposób.
Sposób weryfikacji efektu: Egzamin ustny i pisemny.